Tag Archives: high-tech bridge

ผลวิจัยเผย 77% ของบริการ SSL VPN มีความเสี่ยง

VPN นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้พนักงานหรือผู้บริหารสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายขององค์กรจากที่แห่งใดก็ได้ในโลก รวมทั้งช่วยการันตีความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงและใช้งาน Resource อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ High-Tech Bridge เผยว่า กว่า 77% ของบริการ SSL VPN ที่ให้บริการทั่วโลกยังคงใช้โปรโตคอล SSLv3 ซึ่งถูก IETF (Internet Engineering Task Force) ปรับให้เป็นโปรโตคอลที่ไม่ปลอดภัยตั้งแต่กลางปี 2015 (RFC 7568)

Read More »