Tag Archives: government savings bank

ธนาคารออมสินปรับปรุงระบบ Integration เบื้องหลัง เพื่อนำเสนอบริการนวัตกรรมใหม่ๆ ก้าวสู่ Open Banking

ธนาคารออมสิน (GSB) ซึ่งเป็นธนาคารของภาครัฐมีภารกิจในการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนชาวไทย โดยในการที่ธนาคารจะนำเสนอนวัตกรรมบริการดิจิทัลที่พัฒนาโดยทีมงานภายในและพันธมิตรจากภายนอกไปสู่ลูกค้าได้สำเร็จนั้น ธนาคารออมสินจะต้องปรับใช้แนวทางการผสานระบบสมัยใหม่เพื่อก้าวไปสู่การเป็นธนาคารเปิดหรือ Open Banking ให้ได้

Read More »