Tag Archives: Digital Technology

[Guest Post] Beryl 8 Plus รับทีมงานสาย IT / Digital Technology รองรับการเติบโตสู่ผู้นำด้าน Digital Transformation แบบครบวงจรแห่งอาเซียน

Beryl 8 Plus บริษัทฯ ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-To-End Digital Transformation Expert) โดยมุ่งเน้นการบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้าน Digital Strategy การวางแผนพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไปจนถึงการติดตั้งระบบและให้บริการสนับสนุนการใช้งาน บริษัทเป็นพันธมิตรกับเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เช่น Salesforce, Google Workspace จาก Google, Tableau, Snowflake, MuleSoft เพื่อนำนวัตกรรมที่ดีที่สุดมาทำ Digital Transformation ให้กับลูกค้า

Read More »

AIS กับมุมมององค์กรแห่งอนาคตขับเคลื่อนโดย Automation

แน่นอนว่าโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจก็ยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ด้วยเหตุนี้ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องเร่งปรับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที จึงส่งผลให้การทำงานแบบอัตโนมัติ หรือ Automation นั้นมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ แล้วองค์กรของเราควรจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้มีระบบอัตโนมัติใช้งานภายในกันมากยิ่งขึ้น

Read More »