Tag Archives: digital connected plant

ปูนตรานกอินทรี จับมือ Cisco และ Fujitsu สร้างโรงงานอัจฉริยะด้วย IoT สู่ Digital Connected Plant

ในวันที่ 27 เมษายน 2017 ทางปูนซิเมนต์นครหลวงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อปูนตรานกอินทรี ได้ออกมาแถลงถึงความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ภายใน INSEE Group ด้วยการจับมือกับ Cisco และ Fujitsu เพื่อนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาผสานให้คน, เครื่องจักร และกระบวนการทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้แนวคิด Digital Connected Plant

Read More »