Tag Archives: aws end user computing competency

True IDC คว้า AWS End User Computing (EUC) Competency เปิดตัวโซลูชัน Work From Anywhere อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบจาก COVID-19 ยังคงส่งผลกับธุรกิจทั่วโลก ทำให้ภาคธุรกิจเร่งปรับตัวมาใช้ระบบ Cloud กันอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลายคนเริ่มคุ้นชินกับการ Work from Anywhere จากที่ไหนก็ได้ และจะกลายเป็นวิถีการทำงานใหม่หลังโควิด ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าองค์กรมากมายปรับตัวใช้รูปแบบการทำงานแบบนี้ต่อไปแม้สถานการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นแล้วก็ตาม ซึ่งทาง Gartner ก็ได้มีการคาดการณ์ว่าทั่วโลกจะมีตัวเลขการเติบโตของการลงทุนบน Desktop as a Service (DaaS) เพิ่มขึ้นสูงถึง 95.4% หรือประมาณ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

Read More »