Breaking News

Tag Archives: aruba user experience insight

Aruba User Experience Insight: เปลี่ยนแนวคิดการทำ Network Monitoring ใหม่ ด้วยการจำลองประสบการณ์จากผู้ใช้งานโดยตรง

ปัญหาเรื่อง Wi-Fi ช้าหรือผู้ใช้งานเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นั้นมักเป็นปัญหาโลกแตกของเหล่าผู้ดูแลระบบ Network ภายในองค์กร เพราะนอกจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้จากศูนย์กลางนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ระบบเครือข่ายที่มีความซับซ้อนสูงและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ใช้งานนั้นก็อาจทำให้การแก้ไขปัญหายากขึ้นไปอีกขั้น

Read More »