Tag Archives: airline

สายการบินทั่วโลกแห่ลงทุนด้าน Cybersecurity พร้อมพิจารณาระบบ IoT บนเครื่องบิน

จากผลสำรวจ Airline IT Trends Survey ของ SITA ที่ทำการสำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจในฝ่าย IT ของบริษัทสายการบินทั่วโลกกว่า 200 แห่ง พบว่าสายการบินเหล่านี้กว่า 91% นั้นมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมทางด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย Cybersecurity อันเนื่องมาจากงบประมาณการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และการที่เครื่องบินจะต้องถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น Connected Device ในอนาคตอันใกล้ โดยมีตัวเลขและข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

Read More »