Breaking News

Tag Archives: 2017 cisco mobile virtual networking index

IPv6: โครงสร้างพื้นฐานที่ทุกประเทศจำเป็นต้องใช้ เพื่อรองรับการมาของ IoT ในอนาคต

ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีการออกมาเตือนกันอยู่ตลอดว่า IPv4 นั้นใกล้หมดแล้ว แต่หลายๆ ประเทศก็ยังไม่ตื่นตัวกันนักเพราะจำนวนของ IP Address ที่มีอยู่ยังพอปรับแก้ไขให้สามารถให้บริการต่อผู้ใช้งานในแต่ลประเทศได้ด้วยเทคนิคต่างๆ แต่ในอนาคตอันใกล้วิธีการเดิมๆ จะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วจากการมาของ Internet of Things (IoT) ที่จะมีจำนวนมหาศาลและต้องการ IP Address เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น และแต่ละประเทศก็ต้องเตรียมโอบรับต่อโครงสร้างของระบบเครือข่ายที่เป็น IPv6 กันให้ดี

Read More »