Breaking News

[PR] บทความกรณีศึกษา – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)

บทความกรณีศึกษา – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)

จัดเก็บล็อกไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใ ช้ Softnix Logger ช่วยในจัดเก็บล็อกไฟล์ (Log file) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงสามารถเรียกออกมาดูได้อย่างรวดเร็ว, ครบถ้วน และถูกต้อง

การตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่กำหนดไว้ เพราะการให้มีการยื่นบัญชีแสดงรายการหนี้สิน และทรัพย์สินจะทำให้ผู้ยื่นเกรงกลัวว่าเมื่อทุจริตมาแล้วได้ทรัพย์สินมาจะเก็บไว้ที่ไหน หากสำนักงาน ป.ป.ช.ตรวจพบก็จะถูกยึด และต้องถูกดำเนินคดี เพราะฉะนั้นภารกิจตรวจสอบทรัพย์สินจะเป็นทั้งการป้องกัน ป้องปราม และป้องปราบไปด้วยในตัว ในส่วนภารกิจด้านวิชาการ ซึ่งจะดูแลในเรื่องงานวิจัย งานวางมาตรการ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศก็รวมอยู่ในภารกิจด้านวิชาการด้วยเช่นกัน

การตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่กำหนดไว้ เพราะการให้มีการยื่นบัญชีแสดงรายการหนี้สิน และทรัพย์สินจะทำให้ผู้ยื่นเกรงกลัวว่าเมื่อทุจริตมาแล้วได้ทรัพย์สินมาจะเก็บไว้ที่ไหน หากสำนักงาน ป.ป.ช.ตรวจพบก็จะถูกยึด และต้องถูกดำเนินคดี เพราะฉะนั้นภารกิจตรวจสอบทรัพย์สินจะเป็นทั้งการป้องกัน ป้องปราม และป้องปราบไปด้วยในตัว  ในส่วนภารกิจด้านวิชาการ ซึ่งจะดูแลในเรื่องงานวิจัย งานวางมาตรการ  รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศก็รวมอยู่ในภารกิจด้านวิชาการด้วยเช่นกัน

ความท้าทายที่เกิดขึ้น

เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. มีการนำเอาระบบสารสนเทศเป็นจำนวนมากมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักเพิ่มมากขึ้น เช่น ด้านการป้องกัน การปราบปราม  การตรวจสอบทรัพย์สิน และสนับสนุนภารกิจด้านอำนวยการ  รวมทั้งด้านวิชาการ  ส่งผลให้เกิดล็อกไฟล์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  การจัดเก็บล็อกไฟล์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้จึงทำได้ค่อนข้างยาก เพราะสำนักงาน ป.ป.ช ใช้งานระบบสารสนเทศที่แตกต่างกันหลายระบบ แต่ละระบบก็จะมีลักษณะเฉพาะของระบบ ทำให้การจัดเก็บล็อกไฟล์มีความแตกต่างกัน กระจัดกระจาย และมีความซับซ้อนมาก จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บอย่างมีระบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต หรือที่เรียกว่า CCMS จำเป็นที่จะต้องมีการเก็บล็อกไฟล์การเข้ามาใช้งานระบบ CCMS ของผู้ใช้ทั้งหมดไว้

“เราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าใครได้เข้ามาใช้งานระบบบ้าง ได้เข้ามาดู มาสืบหาข้อมูลอย่างไรในระบบ นอกจากจะเพื่อให้ถูกต้องตามการเก็บแล้ว ยังต้องถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีการเก็บล็อกไว้ 90 วัน  จากนั้นก็ทำการแบ็กอัพไปเก็บไว้อีกที่หนึ่ง เพราะหากเกิดกรณีที่ใครเข้ามาอยู่ในระบบ CCMS โดยที่เราไม่ได้อนุญาต เราจำเป็นต้องนำล็อกไฟล์อันนั้นมาตรวจดูว่าใครเข้ามาดูข้อมูลเรื่องอะไร วันเวลาไหน เพื่อจุดประสงค์ใด ดังนั้นการเก็บล็อกไฟล์ในสำนักงานโดยเฉพาะในระบบ CCMS จึงมีความสำคัญมาก นอกจากเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังต้องถูกต้องตามหลักของความปลอดภัยอีกด้วย” คุณยงยุทธ มะลิทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวถึงความสำคัญของการจัดเก็บล็อกไฟล์

เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช.มีการให้บริการระบบที่หลากลาย และให้บริการทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารภายในสำนักงาน ป.ป.ช.เอง รวมถึงให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก  และสาธารณชนที่มาติดตามเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนในอนาคตจะมีการเปิดให้บริการการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินออนไลน์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเก็บล็อกไฟล์ ซึ่งก็คือ การเก็บประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนในแต่ละระบบเพื่อให้สามารถเรียกมาตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

คุณยงยุทธ มะลิทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ระบบโซลูชั่นจัดเก็บล็อกไฟล์ Softnix Logger

Softnix Logger เป็นระบบจัดเก็บล็อกไฟล์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก NECTEC มศอ.๔๐๐๓.๑ – ๒๕๕๒ (NECTEC STANDARD NTS 4003.1-2552) จึงมั่นใจได้ว่า ล็อกไฟล์ ที่จัดเก็บด้วยระบบ Softnix Logger มีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์และยืนยันในชั้นศาลได้

Softnix Logger รองรับการจัดเก็บล็อกได้หลากหลายทั้งในรูปแบบ Syslog , FTP, SFTP และรองรับ Syslog Agent ระบบทำหน้าที่บริหารจัดการล็อกแบบรวมศูนย์ (Centralized Log Management) ซึ่งช่วยให้การจัดเก็บ และจัดการล็อกไฟล์ง่ายขึ้น

ในขณะที่ด้านการเก็บรักษานั้น Softnix Logger จะทำการจัดเก็บล็อกไฟล์ในลักษณะที่เป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) โดยมีการบีบอัด (Data Compression) ด้วยอัตราส่วน 20:1 และมีระบบรักษาความถูกต้องของข้อมูลโดยมีวิธีการเข้ารหัสและการยืนยันความคงสภาพของข้อมูล (Data Integrity) โดยวิธีการ MD5 และ SHA-1 SHA-256 ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลแล้ว ยังเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยและความถูกต้องของล็อกไฟล์อีกด้วย

ด้านการสืบค้นและรายงาน Softnix Logger มีระบบจัดทำดัชนีข้อมูล (Data Indexing) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำดัชนีข้อมูลมากกว่า 10,000 ข้อความต่อวินาที และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ เช่น ค้นหาตาม ชื่อ Host , Time , Message โดยใช้เงื่อนไขแบบ AND , OR, NOT อีกทั้งระบบยังมีส่วนของ Log Analyzer ที่สามารถวิเคราะห์ สร้างรายงานเชิงปริมาณของ Log File เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบเครือข่าย โดยมีรูปแบบรายงานมากกว่า 800 ชนิด แยกตามชนิดของอุปกรณ์หรือระบบ

นอกจากนี้ Softnix Logger ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบทำงานได้ง่ายขึ้น ด้วยฟังก์ชั่นการติดตามและแจ้งเตือนที่สามารถสร้างตัวกรอง (Filter) เหตุการณ์ตามเงือนไขต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามเหตุการณ์ หรือแจ้งเตือน (Alert) ผ่านทางอีเมล์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถแจ้งเตือนทันที เมื่อพบว่าไม่มีล็อกไฟล์ส่งเข้ามายังระบบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

ความต้องการหลักของสำนักงาน ป.ป.ช คือ จะต้องดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และข้อมูลต้องมีความปลอดภัย รวมถึงเมื่อต้องการเรียกล็อกไฟล์ออกมาดู จะต้องทำได้รวดเร็ว และมีความครบถ้วนถูกต้อง  “ตั้งแต่เราใช้ Softnix Logger เข้ามาดูแลในการเก็บล็อกไฟล์ให้กับฝ่ายไอทีของสำนักงาน ป.ป.ช. ก็สามารถจัดเก็บล็อกไฟล์ได้อย่างถูกต้อง และมีความแม่นยำในการดึงล็อกไฟล์ขึ้นมาใช้เพื่อใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน” คุณยงยุทธกล่าว

ขณะที่คุณสมพร ครุฑสาคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ช ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งใช้งาน Softnix Logger ว่า “เดิมที สำนักงานสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ช. ก็ยังไม่มีการเก็บล็อกไฟล์อย่างเป็นระบบ ทำให้การบริหารจัดการ และการเรียกใช้ล็อกไฟล์เป็นเรื่องที่ทำได้ยากจึงจำเป็นต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นซึ่งสามารถจัดเก็บล็อกไฟล์ได้อย่างมีระบบ สามารถบริหารจัดการได้ง่าย สามารถเรียกใช้ และติดตามการเข้าใช้งานแต่ละระบบได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย  Softnix Logger สามารถเข้ามาจัดเก็บล็อกไฟล์ได้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน ป.ป.ช. สามารถบริหารจัดการล็อกไฟล์ได้ง่าย  ดึงข้อมูลมาใช้ได้ง่าย และดึงมาได้ทันทีที่ต้องการใช้งาน”

คุณสมพร ครุฑสาคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ช

###

เกี่ยวกับ สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือที่เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ป.ป.ช.” เป็นองค์กรอิสระที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 5 ภารกิจ ซึ่งประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบทรัพย์สิน และ 2 ภารกิจรองคือภารกิจด้านวิชาการ และการสนับสนุน  ในภารกิจป้องกันการทุจริตก็มีหน้าที่ไปเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชน และภาคประชาสังคมให้เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต ในภารกิจปราบปรามการทุจริตก็เช่นเดียวกัน สำนักงาน ป.ป.ช จะมีหน้าที่เข้าไปดูแลคดีที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับด้านการทุจริตซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนมีส่วนร่วมในการทุจริต และหากตรวจสอบว่ามีร่วมกันทุจริตจริง ทาง ป.ป.ช.ก็มีหน้าที่ร่วมทำการสอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง และไต่สวนข้อเท็จจริง จากนั้นก็จะส่งสำนวนการไต่สวนไปให้สำนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดี

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชัน Softnix Logge
สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท Softnix Technology Co.,Ltd.
โทร 02-245 4942-3 หรือเว็บไซต์ www.softnix.co.thAbout TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค เผยคาดการณ์ความมั่งคงปลอดภัย ปี 2563

เควิน โอ แลรีย์ (Kevin O’Leary) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Chief Security Officer) และ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำเอเชียแปซิฟิก และคงศักดิ์ ก่อตระกูล ผู้จัดการวิศวกรระบบ …

TechTalk Webinar: จัดการกับ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย End to End Data Lake on Hadoop โดย Softnix Data Platform

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ Data Scientist และคนทำงานสาย IT ทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง "TechTalk Webinar: จัดการกับ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย End to End Data Lake on Hadoop โดย Softnix Data Platform" เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดกับภาคธุรกิจในการเริ่มต้นทำโครงการด้าน Big Data และแนวคิด Data Lake ที่จะนำมาใช้จัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาล ด้วยการใช้ Open Source Software ชื่อดังอย่าง Hadoop ที่ถูกนำมาปรับให้ภาคธุรกิจองค์กรพร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดายโดย Softnix Data Platform ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้