ดาวน์โหลดฟรี – เอกสารอ้างอิงข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ฉบับภาษาไทย

แปลและเรียบเรียง โดย ดร. บรรจง หะรังษี

มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ซึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับบริบทระดับองค์กร ภาวะผู้นำ การวางแผน การสนับสนุน การดำเนินการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปรับปรุง รวมถึง 5 มาตรการขององค์กร
 
ตัวอย่าง 3 หัวข้อ ที่ถูกเรียบเรียงเนื้อหาอย่างละเอียดครบถ้วนในรูปแบบภาษาไทย

หัวบริบทขององค์กร (Context of the organization)

  1. การทําความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the organization and its context)
  2. การกําหนดความจําเป็นและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Understanding the needs and expectations of interested parties)
  3. การกําหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Determining the scope of the information security management system)
  4. ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system)

ภาวะผู้นำ (Leadership)

  1. ภาวะผู้นําและการให้ความสําคัญ (Leadership and commitment)
  2. นโยบาย (Policy)
  3. บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ขององค์กร (Organizational roles, responsibilities and authorities)

การวางแผน (Planning)

  1. การดําเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities)
  2. วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและแผนการบรรลุวัตถุประสงค์ (Information security objectives and plans to achieve them)
  3. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planning of changes)
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ในเวอร์ชันภาษไทย ได้ที่:

ที่มา : https://www.tnetsecurity.com/download/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-iso-iec-270012022-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/?fbclid=IwAR3JFLaLIdg4JjGqqf8JjT8eBqH-TCIwU1jbO6sGKXGlWAvdx4UlGASxdiw


About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

BSS Webinar: เพิ่มประสิทธิภาพ รู้ทันพฤติกรรมมัลแวร์ ด้วยนวัตกรรมใหม่ผสาน AI จาก BlackBerry EDR

Bangkok Systems ร่วมกับ BlackBerry ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพ รู้ทันพฤติกรรมมัลแวร์ ด้วยนวัตกรรมใหม่ผสาน AI จาก BlackBerry EDR” ในวันอังคารที่ …

Protected: Cloud HM x HashiCorp Vault Webinar : Your Secret is Safe with Vault, the Most Trusted Tools for Secret Management and Sensitive Data Protection!

There is no excerpt because this is a protected post.