มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจับมือ CompTIA พัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา ตอบรับความต้องการยุค Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรภูมิ (RUS) ประกาศแถลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ CompTIA ในการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชี้มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งคณาจารย์และนักศึกษาให้พร้อมตอบรับความต้องการของอุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0

CompTIA เป็นสถาบันจัดสอบใบรับรองทางด้านอุตสาหกรรม IT ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งพร้อมให้การรับรองบุคคลทั่วไปที่มีความรู้และทักษะ IT ในสาขาต่างๆ เช่น ระบบเครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัย ระบบคลาวด์ การบริหารจัดการโครงการ และอื่นๆ โดยมีเป้าประสงค์หลักคือการพัฒนาบุคลากรทางด้าน IT ปัจจุบันนี้เป็นพันธมิตรร่วมกับสถาบันศึกษาชั้นนำทั่วโลกกว่า 3,500 แห่ง มอบใบรับรองแก่บุคลากรแล้วกว่า 2,000,000 รายจาก 140 ประเทศทั่วโลก

นำ CompTIA เข้ามาปรับใช้ในหลักสูตร พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาสอบใบรับรองฟรี

ดร. สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก RUS ระบุว่า เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ความต้องการของตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ตลาดต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้าน IT มากยิ่งขึ้น RUS จึงได้ร่วมมือกับทาง CompTIA เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงสนับสนุนให้นักศึกษาสอบวัดระดับเพื่อขอใบรับรอง เพื่อใช้เป็นสิ่งยืนยันความรู้นอกเหนือจากใบปริญญาบัตร รวมไปถึงใช้ใบรับรองเป็นข้อได้เปรียบในการปูทางเพื่อทำงานร่วมกับองค์กรที่มีชื่อเสียงในอนาคต

ในระดับปริญญาตรี ดร. สุวุฒิ ชี้แจงว่า ได้นำหลักสูตร IT Fundamentals ของ CompTIA เข้ามาปรับใช้ร่วมกับวิชา Integrated Information Technology เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงภาพรวมทั้งหมดของระบบ IT ส่วนระดับปริญญาโทนั้น IT Fundamentals ของ CompTIA จะถูกใช้ในการปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ และมีการเพิ่มหลักสูตร Project+ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโครงการ IT ของ CompTIA เข้ามาสอนด้วย ที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และโท ให้สอบใบรับรอง IT Fundamentals และ Project+ ฟรี เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานต่อไป นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญาโทยังเลือกศึกษาหลักสูตรเฉพาะด้านของทาง CompTIA เช่น Cloud+ หรือ Security+ ตามความถนัดของตนได้อีกด้วย

“เราต้องการให้นักศึกษาบรรลุผล 3 ประการ คือ ทางทฤษฎี โดยอาศัยหลักสูตรของ CompTIA, ทางปฏิบัติ โดยการเลือกเครื่องมือที่ตลาดในปัจจุบันต้องการมาสอน และภาษาอังกฤษ เพื่อให้บัณฑิตพร้อมทำงานในระดับนานาชาติ” — ดร. สุวุฒิ กล่าว

คณาจารย์ต้องมีใบรับรองเพื่อที่จะสอนลูกศิษย์ด้วยเช่นกัน

ไม่เพียงแค่พัฒนานักศึกษาเท่านั้น ดร. สุวุฒิยังระบุอีกว่า ต้องการพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ของอาจารย์ที่สอนเช่นเดียวกัน เนื่องจากการที่จะสอนนักศึกษาให้มีคุณภาพได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาอาจารย์เสียก่อน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับ CompTIA จัดอบรมและจัดสอบฟรีให้แก่คณาจารย์เช่นเดียวกัน ซึ่งในการดำเนินการขั้นตอนแรกนี้ มีคณาจารย์ที่ได้ใบรับรอง IT Fundamentals จาก CompTIA แล้วถึง 25 คน และคณาจารย์ชุดที่เหลือก็พร้อมที่จะสอบใบรับรองเร็วๆ นี้

“ใบรับรองเสมือนเป็นเครื่องยืนยันความสามารถของคน เมื่อคุณมีคุณวุฒิเหมือนกัน ตำแหน่งเดียวกัน การมีใบรับรองย่อมทำให้คุณได้เปรียบกว่าคนอื่น สำหรับองค์กรที่ต้องการรับบัณฑิตจบใหม่ ใบรับรองเป็นเครื่องที่ช่วยคัดกรองคนได้นอกเหนือจากเกรดที่จบ RUS จึงนำหลักสูตรของ CompTIA ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมาปรับใช้เพื่อยกระดับสมรรถนะของทั้งอาจารย์และนักศึกษาให้สูงขึ้นกว่าเดิม ตอบรับความต้องการของตลาด IT ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ” — ดร. สุวุฒิ กล่าว

เลือก CompTIA เนื่องจากเป็นที่ยอมรับ และเน้นการประยุกต์ใช้

ดร. สุวุฒิ อธิบายถึงสาเหตุที่เลือกนำหลักสูตรของ CompTIA มาใช้สอนนักศึกษาและสอบใบรับรองว่า เนื่องจาก CompTIA เป็นองค์กรกลาง ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่อิงกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ทำให้เหมาะกับการนำมาปรับใช้กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ง่าย ที่สำคัญคือ เนื้อหาของ CompTIA เน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีอย่างเดียว นอกจากนี้ CompTIA ยังเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้มั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรและได้ใบรับรองของ CompTIA จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมป้อนเข้าสู่ตลาดในยุค Thailand 4.0

IT Fundamentals, Security+ และ Cloud+ 3 ใบรับรองที่ควรจับตามอง

Dennis Kwok รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก CompTIA ระบุว่า ทั้งมหาวิทยาลัยและประเทศไทยเดินมาถูกทางแล้ว Thailand 4.0 เป็นยุคที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริการในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข หรืออุตสาหกรรมด้านการผลิตอื่นๆ สิ่งสำคัญที่จะทำให้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ประสบความสำเร็จได้คือการมีพื้นฐานด้าน IT ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะด้านบุคลากร ซึ่งตอนนี้ CompTIA ก็ได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SIPA, DEPA, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ, HP, Dell, Cisco และอื่นๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน IT ในประเทศไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

“สำหรับหลักสูตรและใบรับรองที่น่าสนใจสำหรับชาวไทยในยุค Thailand 4.0 ได้แก่ IT Fundamentals ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่การันตีว่าเรามีความรู้ทางด้าน IT ตามมาด้วย Security+ และ Cloud+ เนื่องจากปัจจุบันนี้หลายองค์กรเริ่มหันไปใช้ระบบ Cloud มากขึ้น และความมั่นคงปลอดภัยก็เป็นประเด็นสำคัญที่มาพร้อมกับทุกเทคโนโลยี” — Kwok กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ ทีมงาน TechTalkThai ขอกราบขอบพระคุณ ดร. สุวุฒิ ตุ้มทองและ ดร. ชาร์ล ซิง จาก CompTIA ที่ได้ให้เกียรติเชิญทีมงานเข้าไปร่วมฟังบรรยายสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีและโทของทางมหาวิทยาลัย และให้สัมภาษณ์ด้วยครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …