มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจับมือ CompTIA พัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา ตอบรับความต้องการยุค Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรภูมิ (RUS) ประกาศแถลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ CompTIA ในการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชี้มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งคณาจารย์และนักศึกษาให้พร้อมตอบรับความต้องการของอุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0

CompTIA เป็นสถาบันจัดสอบใบรับรองทางด้านอุตสาหกรรม IT ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งพร้อมให้การรับรองบุคคลทั่วไปที่มีความรู้และทักษะ IT ในสาขาต่างๆ เช่น ระบบเครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัย ระบบคลาวด์ การบริหารจัดการโครงการ และอื่นๆ โดยมีเป้าประสงค์หลักคือการพัฒนาบุคลากรทางด้าน IT ปัจจุบันนี้เป็นพันธมิตรร่วมกับสถาบันศึกษาชั้นนำทั่วโลกกว่า 3,500 แห่ง มอบใบรับรองแก่บุคลากรแล้วกว่า 2,000,000 รายจาก 140 ประเทศทั่วโลก

นำ CompTIA เข้ามาปรับใช้ในหลักสูตร พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาสอบใบรับรองฟรี

ดร. สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก RUS ระบุว่า เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ความต้องการของตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ตลาดต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้าน IT มากยิ่งขึ้น RUS จึงได้ร่วมมือกับทาง CompTIA เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงสนับสนุนให้นักศึกษาสอบวัดระดับเพื่อขอใบรับรอง เพื่อใช้เป็นสิ่งยืนยันความรู้นอกเหนือจากใบปริญญาบัตร รวมไปถึงใช้ใบรับรองเป็นข้อได้เปรียบในการปูทางเพื่อทำงานร่วมกับองค์กรที่มีชื่อเสียงในอนาคต

ในระดับปริญญาตรี ดร. สุวุฒิ ชี้แจงว่า ได้นำหลักสูตร IT Fundamentals ของ CompTIA เข้ามาปรับใช้ร่วมกับวิชา Integrated Information Technology เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงภาพรวมทั้งหมดของระบบ IT ส่วนระดับปริญญาโทนั้น IT Fundamentals ของ CompTIA จะถูกใช้ในการปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ และมีการเพิ่มหลักสูตร Project+ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโครงการ IT ของ CompTIA เข้ามาสอนด้วย ที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และโท ให้สอบใบรับรอง IT Fundamentals และ Project+ ฟรี เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานต่อไป นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญาโทยังเลือกศึกษาหลักสูตรเฉพาะด้านของทาง CompTIA เช่น Cloud+ หรือ Security+ ตามความถนัดของตนได้อีกด้วย

“เราต้องการให้นักศึกษาบรรลุผล 3 ประการ คือ ทางทฤษฎี โดยอาศัยหลักสูตรของ CompTIA, ทางปฏิบัติ โดยการเลือกเครื่องมือที่ตลาดในปัจจุบันต้องการมาสอน และภาษาอังกฤษ เพื่อให้บัณฑิตพร้อมทำงานในระดับนานาชาติ” — ดร. สุวุฒิ กล่าว

คณาจารย์ต้องมีใบรับรองเพื่อที่จะสอนลูกศิษย์ด้วยเช่นกัน

ไม่เพียงแค่พัฒนานักศึกษาเท่านั้น ดร. สุวุฒิยังระบุอีกว่า ต้องการพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ของอาจารย์ที่สอนเช่นเดียวกัน เนื่องจากการที่จะสอนนักศึกษาให้มีคุณภาพได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาอาจารย์เสียก่อน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับ CompTIA จัดอบรมและจัดสอบฟรีให้แก่คณาจารย์เช่นเดียวกัน ซึ่งในการดำเนินการขั้นตอนแรกนี้ มีคณาจารย์ที่ได้ใบรับรอง IT Fundamentals จาก CompTIA แล้วถึง 25 คน และคณาจารย์ชุดที่เหลือก็พร้อมที่จะสอบใบรับรองเร็วๆ นี้

“ใบรับรองเสมือนเป็นเครื่องยืนยันความสามารถของคน เมื่อคุณมีคุณวุฒิเหมือนกัน ตำแหน่งเดียวกัน การมีใบรับรองย่อมทำให้คุณได้เปรียบกว่าคนอื่น สำหรับองค์กรที่ต้องการรับบัณฑิตจบใหม่ ใบรับรองเป็นเครื่องที่ช่วยคัดกรองคนได้นอกเหนือจากเกรดที่จบ RUS จึงนำหลักสูตรของ CompTIA ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมาปรับใช้เพื่อยกระดับสมรรถนะของทั้งอาจารย์และนักศึกษาให้สูงขึ้นกว่าเดิม ตอบรับความต้องการของตลาด IT ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ” — ดร. สุวุฒิ กล่าว

เลือก CompTIA เนื่องจากเป็นที่ยอมรับ และเน้นการประยุกต์ใช้

ดร. สุวุฒิ อธิบายถึงสาเหตุที่เลือกนำหลักสูตรของ CompTIA มาใช้สอนนักศึกษาและสอบใบรับรองว่า เนื่องจาก CompTIA เป็นองค์กรกลาง ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่อิงกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ทำให้เหมาะกับการนำมาปรับใช้กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ง่าย ที่สำคัญคือ เนื้อหาของ CompTIA เน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีอย่างเดียว นอกจากนี้ CompTIA ยังเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้มั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรและได้ใบรับรองของ CompTIA จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมป้อนเข้าสู่ตลาดในยุค Thailand 4.0

IT Fundamentals, Security+ และ Cloud+ 3 ใบรับรองที่ควรจับตามอง

Dennis Kwok รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก CompTIA ระบุว่า ทั้งมหาวิทยาลัยและประเทศไทยเดินมาถูกทางแล้ว Thailand 4.0 เป็นยุคที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริการในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข หรืออุตสาหกรรมด้านการผลิตอื่นๆ สิ่งสำคัญที่จะทำให้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ประสบความสำเร็จได้คือการมีพื้นฐานด้าน IT ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะด้านบุคลากร ซึ่งตอนนี้ CompTIA ก็ได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SIPA, DEPA, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ, HP, Dell, Cisco และอื่นๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน IT ในประเทศไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

“สำหรับหลักสูตรและใบรับรองที่น่าสนใจสำหรับชาวไทยในยุค Thailand 4.0 ได้แก่ IT Fundamentals ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่การันตีว่าเรามีความรู้ทางด้าน IT ตามมาด้วย Security+ และ Cloud+ เนื่องจากปัจจุบันนี้หลายองค์กรเริ่มหันไปใช้ระบบ Cloud มากขึ้น และความมั่นคงปลอดภัยก็เป็นประเด็นสำคัญที่มาพร้อมกับทุกเทคโนโลยี” — Kwok กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ ทีมงาน TechTalkThai ขอกราบขอบพระคุณ ดร. สุวุฒิ ตุ้มทองและ ดร. ชาร์ล ซิง จาก CompTIA ที่ได้ให้เกียรติเชิญทีมงานเข้าไปร่วมฟังบรรยายสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีและโทของทางมหาวิทยาลัย และให้สัมภาษณ์ด้วยครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Gartner ออก Magic Quadrant ด้าน SD-WAN ผล VMware, Silver Peak ครองผู้นำ

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน WAN Edge Infrastructure หรือที่รู้จักกันในนามโซลูชัน SD-WAN ฉบับล่าสุดประจำปี 2019 ผลปรากฏว่า VMware …

รายงานจาก Microsoft ชี้ตรวจพบ Malware, Ransomware และ Cryptominer ลดลงในปี 2019

ถ้าถามว่าใครจะมีข้อมูลของผู้ใช้งาน Windows มากที่สุด คงเถียงไม่ได้ว่าน่าจะเป็น Microsoft เนื่องจากเป็นเจ้าของ OS ซึ่งจากรายงานของปีนี้พบว่าภัยคุกคามประเภท Malware, Ransomware และ Cryptominer น้อยลงกว่ามีก่อน