Black Hat Asia 2023

[PR] มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ที่นำคลาวด์คอมพิวติ้ง “ไมโครซอฟท์ อาชัวร์” เสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพฯ 4 มกราคม 2559 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จับมือกับพันธมิตร ลานนาคอม ( LannaCom ) เดินหน้าขับเคลื่อนสถาบันการศึกษา ปฏิรูปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ทันสมัย ด้วยไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ( Microsoft Azure ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลาวด์จากไมโครซอฟท์ ตอบรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

“หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ( Thai Qualification Framework for Higher Education ) ( TQF : HEd. ) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วยเช่นกัน โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลโลก” ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าว “ด้วยเหตุนี้เองมหาวิทยาลัยฯ จึงมุ่งพัฒนาระบบไอทีให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษา พร้อมสร้างระบบการทำงานที่สะดวกรวดเร็วให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ตัดสินใจลงทุนติดตั้งไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์”

“การนำเทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์มาใช้ จะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ทางมหาวิทยาลัยฯ ไว้วางใจให้บริษัท ลานนาคอม ร่วมพัฒนาระบบไอทีของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการและการให้บริการทรัพยากรด้านไอทีภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาระบบบริการการศึกษา ( การลงทะเบียน ) อีเมลสำหรับบุคลากร ( UP Mail ) อีเมลสำหรับนิสิต ( UP Live Mail ) ระบบสารบรรณต่าง ๆ บริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์สำหรับบุคลากรและนิสิต และระบบการเรียนการสอนด้วย Live Broadcast แบบ iClassroom เป็นต้น ด้วยการมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบไอทีในมหาวิทยาลัยนี้เอง ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่นำระบบเทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์มาใช้” ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเสริม

“มหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้บุคลากรและนักศึกษาบริหารและเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ จึงได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล จากเดิมที่มีการเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร ( On-premise ) ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายพื้นที่การใช้งานและเก็บข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ โดยบริการหลักที่ใช้คือ Database และ Virtual Machine นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังใช้บริการ Windows Server Datacenter ที่เหมาะสมกับการทำงานขององค์กร และในอนาคตยังมีแผนการที่จะใช้ระบบสำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ ( Disaster recovery หรือ DR ) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยที่สุด”

ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ( Microsoft Azure ) จะสามารถสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายดายและไร้ขีดจำกัด โดยสามารถปรับเลือกขนาดได้ตามความต้องการ ( Scalability ) มีความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลในระดับที่สูง มีความเสถียรของระบบ ด้วยข้อตกลงในระดับการให้บริการ ( Service Level Agreement ) ขั้นต่ำ 99.95% และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ สนับสนุนเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีของโอเพ่นซอร์ซ ( Open Source ) หรือเทคโนโลยีจากไมโครซอฟท์ นักพัฒนาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้าง ติดตั้ง และบริหารจัดการแอพพลิเคชั่น ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ นอกจากนี้ ระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ยังมาพร้อมมาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ด้วยมาตรฐาน ISO 27001 และการรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป โดยร้อยละ 80 ของบริษัทในฟอร์จูน 500 ต่างไว้วางใจเลือกใช้

“ในฐานะพันธมิตรของไมโครซอฟท์ ที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านไอทีแก่มหาวิทยาลัยพะเยา ลานนาคอม ได้ทำการติดตั้งไมโครซอฟท์ อาชัวร์ เพื่อให้บริการใน 2 ส่วนแรกที่สำคัญ คือ การจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ ( Learning Management System ) ให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และการให้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัยฯ และในอนาคต ลานนาคอมมีแผนที่จะแนะนำบริการไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ให้กับกลุ่มลูกค้าภาคการศึกษาของบริษัทซึ่งมีคลอบคลุมทั่วภาคเหนืออีกเช่นกัน” นายธีรเชษฐ์ นันท์ศุภวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาคอม จำกัด กล่าว

นายธีรเชษฐ์ นันท์ศุภวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาคอม จำกัด กล่าว
นายธีรเชษฐ์ นันท์ศุภวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาคอม จำกัด กล่าว

 

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด กล่าวว่า “ในการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ไม่เพียงเฉพาะองค์กรธุรกิจเท่านั้นที่จำเป็นต้องปรับตัว แม้แต่องค์กรการศึกษานั้นก็จำเป็นต้องเท่าทัน ไมโครซอฟท์สามารถช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคลาวด์ ( Cloud ) ความเป็นโมบิลิตี้ ( Mobility ) และ บิ๊กดาต้า ( Big Data ) อีกทั้งการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย ไมโครซอฟท์มีโซลูชั่นที่รองรับและเชื่อมโยงเทรนด์เหล่านี้สำหรับองค์กร สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ ถือว่า ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ช่วยปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย ตอบรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์นั้นจะทำให้ระบบการทำงานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารด้านทรัพยากรบุคคลหรือระบบลงทะเบียนนั้นคล่องตัว รวดเร็ว ต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูงขึ้น ไมโครซอฟท์จะยังคงร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการพัฒนาในภาคการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน ระบบธุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงด้านการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน แบบเรียน การเรียนการสอนผ่านทางไกลหรือวีดีโอเป็นต้น เพื่อเป็นการปฎิรูปภาคการศึกษาในประเทศไทยมีความทันสมัยยิ่งขึ้น”

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

 

เกี่ยวกับไมโครซอฟท์

microsoft_logo

บริษัท ไมโครซอฟท์ ( NASDAQ “MSFT” ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ มีความสะดวกทันสมัย และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย http://news.microsoft.com/th-th/ และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …