AIS เผยเทรนด์การลงทุน IoT พร้อมเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ IoT ระดับนานาชาติครั้งแรกของไทยวันที่ 2-3 ธันวาคมนี้

AIS ได้เปิดเผยถึงเทรนด์ของโครงการลงทุน IoT ในประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตในหลายภาคธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ AIS IoT Alliance Program (AIAP) และล่าสุดเพื่อยกระดับ Ecosystem ของตลาด IoT ไปอีกขั้นทาง AIS จึงได้จับมือร่วมกันกับสมาคม Thai IoT, DEPA และมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดงาน “Thai IoT International Conference” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน IoT ครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายในงานมีการจัดประกวดผลงานโซลูชันด้าน IoT ในหลายด้านอาทิ เช่น อุตสาหกรรม พลังงาน การเกษตร Healthcare และอื่นๆ ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพแก่นักลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน IoT ในภูมิภาคอาเซียน 

คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าแผนกงานการตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS

AIS กับโครงข่าย IoT ที่ครอบคลุมทั่วไทยรายแรกและรายเดียว

หลายปีที่ผ่านมาทาง AIS ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากในการสร้างโครงข่าย IoT ทั้ง NB-IoT และ eMTC ให้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อรองรับกับโซลูชัน IoT ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นรายแรกและรายเดียวในไทย นอกจากการลงทุนด้านโครงข่ายแล้ว AIS ทราบดีว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนตลาดให้เกิดการใช้งานจริงได้ ตัวแปรสำคัญก็คือการสร้าง IoT Ecosystem ในไทยให้เข้มแข็ง ทำให้ในปี 2018 AIS ได้ริเริ่มโครงการ AIAP ขึ้น เพื่อสนับสนุนและร่วมพัฒนานวัตกรรม IoT ให้กับทุกภาคส่วน โดยเพียงระยะเวลาปีกว่า AIAP มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแล้วถึง 1,500 รายและได้สร้างโปรเจ็คให้เกิดขึ้นใช้จริงแล้วกว่า 45 โครงการ

ล่าสุดบริษัทยังได้ร่วมมือกับสมาคม Thai IoT ส่งเสริมองค์ความรู้และจัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ ตลอดจนการเปิดให้นำโซลูชัน IoT ที่พัฒนาขึ้นมาทดสอบบนโครงข่าย IoT จริง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้าน IoT ของไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน IoT แห่งอาเซียนในอนาคต

แนวโน้มและสถานการณ์ของ IoT ในไทยและอาเซียน

สำหรับแนวโน้มที่คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าแผนกงานการตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS ได้กล่าวถึงมีสถิติน่าสนใจดังนี้

  • ปัจจุบันในประเทศไทยมีการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ IoT เกิดขึ้นราว 1.1 ล้านการเชื่อมต่อ ซึ่งกว่า 660,000 การเชื่อมต่อนั้นเกิดขึ้นจากโครงข่ายของ AIS 
  • แอปพลิเคชันที่สร้างการเชื่อมต่อสูงสุด 3 อันดับคือ Fleet Management (30.53%), Mobile EDC (30.31%) และ Payment Kiosk (23.60%) 
  • อุตสาหกรรมที่สร้างการเชื่อมต่อสูงสุดคือ Finance (55.51%) และ Transportation (29.23%) 
  • ข้อมูลจากโครงการ AIAP พบว่ากลุ่มที่สนใจใช้ IoT มากที่สุดคือ Developer/Maker (22%), SI (16%) และ Service/Platform Provider (12%), Hardware Provide (11%), Enterprise (7%) และอื่นๆ อีก 32% นอกจากนี้ในมุมมองของโซลูชันจะตกอยู่ที่ Smart Living(14%), Smart City(13%), Smart Industrial (13%)และ Smart Healthcare (13%) ตามลำดับ
  • Frost&Sullivan เผยว่าประเทศไทยมีการลงทุนด้าน IoT เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2016 – 2019 ซึ่งคาดว่าในปี 2020 จะอยู่ที่ 1,377 ล้านดอลล่าสหรัฐฯ ที่โตขึ้นกว่าปีนี้อีกถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการใช้จ่ายเกิดขึ้นจากฝั่ง Consumer (43%), Transportation (19%) และ Manufacturing (14%) และอื่นๆ
  • สถิติการลงทุนของภูมิภาคอาเซียนระหว่างปี 2017 – 2020 มีการลงทุน IoT ไปกับโซลูชันด้าน Transport และ Logistic สูงสุด รองลงมาคือ Public Safety และ Comsumer ตามลำดับ
  • Gartner ชี้ว่าในปีหน้าการลงทุนด้าน IoT ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 20,410 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยสัดส่วนหลักอยู่ในกลุ่ม Smart Cities (26%), Industrial IoT (24%) และ Connected Health (20%)
  • ในปี 2019 – 2023 มีการจัดอันดับและคาดการณ์การลงทุนของโลกตามธุรกิจไว้คือรัฐบาลจะลงทุนกับ Smart Citiies มากที่สุด กลุ่มสาธารณูปโภคจะลงทุนกับ Smart Metering กลุ่มภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งสนใจการใช้งานเหมือนกันคือการติดตามสถานะเงื่อนไขต่างๆ ในขณะที่การขนส่งจะลงทุนใช้ IoT เพื่อติดตามคนและสัตว์เป็นหลัก

อย่างไรก็ตามคุณนวชัยยังได้พูดถึงแนวโน้มของ 5G กับ IoT ว่าจะสามารถเข้ามาช่วยตอบโจทย์ของแอปพลิเคชันที่ต้องการความรวดเร็วและตอบสนองได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงจำนวนอุปกรณ์ที่เข้าเชื่อมต่อ นอกจากนี้ยังชี้ว่า IoT เองจะทำให้ปริมาณทราฟฟิคอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแต่การมาถึงของ 5G จะทำให้ราคาต่อปริมาณลดลงได้ โดยไม่ช้าประเทศไทยจะเข้าสู่ยุค 5G แล้วซึ่ง AIS ก็พร้อมเป็นผู้นำในการให้บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ

งานประชุมวิชาการด้าน IoT ระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย

คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคม Thai IoT (ซ้าย) และ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขวา)

งานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของ AIS, สมาคม IoT, DEPA และมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้าน IoT ของอาเซียน โดยคุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคม Thai IoT ชี้ว่าตนและสมาคมมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยมีการใช้โปรเจ็คด้าน IoT อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม

ในขณะที่ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “การพัฒนาโปรเจ็คด้าน IoT นั้นต้องใช้ความรู้กว้างมาก ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้จะต้องพัฒนาตัวบุคคลากรไปจนถึงประชนผู้สนใจที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเองก็ได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง อีกทางหนึ่งก็ยังได้ให้ความสำคัญตั้งแต่การเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสามารถนำไปต่อยอดสร้างโปรเจ็คด้าน IoT ให้เกิดขึ้นจริง

ดร.ศรัญญา เสนสุภา นายกสมาคมการค้าเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมไทย และ CCO & Co-Founder Durian

สุดท้าย ดร.ศรัญญา เสนสุภา นายกสมาคมการค้าเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมไทย และ CCO & Co-Founder Durian ได้แสดงความเห็นปิดท้ายว่า “อันที่จริงแล้วคนไทยนั้นมีความสามารถมาก อย่างไรก็ตามในมุมมองของนักลงทุนต้องการเห็นผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้และใช้ได้จริงทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการจัดประกวดไอเดียด้าน IoT ที่มีผู้ให้ความสนใจแล้วจำนวนมากและกำลังพิจารณาคัดเลือกดาวเด่นเพื่อนำมาแสดงให้นักลงทุนจากทั้งในไทยและต่างประเทศได้เห็น ดังนั้นงานสัมมนานี้จึงเป็นถือเวทีที่ให้ทุกฝ่ายได้มาพบปะกันและเกิดการต่อยอดทางธุรกิจได้นั่นเอง

สำหรับผู้สนใจงาน “Thai IoT International Conference” จะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 โดยภายในงานจะจัดแสดงโซลูชัน IoT ในหลายด้าน เช่น การเกษตร ท่องเที่ยว สุขภาพ อุตสาหกรรม พลังงาน โลจิสติกส์ การจัดการและสังคมศาสตร์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tiicthailand.com


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

สเปกหลุด! Intel NUC 12 Enthusiast “Serpent Canyon” Core i7-12700H และ Arc A770M 16GB

หลุดมาคำโต กับสเปก Intel NUC 12 Enthusiast ในรหัส “Serpent Canyon” พีซีขนาดจิ๋วกับพลังการขับเคลื่อนด้วยสถาปัตยกรรมรุ่นล่าสุด Intel 12th Gen Core H-Series …

[Guest Post] เสริมความแกร่งให้ธุรกิจ และปกป้องข้อมูลด้วย IBM QRadar SIEM และIBM FlashSystem Safeguarded Copy

เมื่อธุรกิจยุคดิจิทัล ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภัยไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แฮ็กเกอร์ ข้อมูลรั่วไหล และแรนซัมแวร์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญคอยขัดขวางและสร้างความเสียหายอย่างมาก ทั้งงบประมาณในการกู้คืนระบบ เวลาและโอกาสทางธุรกิจ และที่สำคัญคือความเชื่อถือของลูกค้า ที่ไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้