[PR] เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหารอินทัช: พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทสำคัญในแทบทุกมิติของสังคม บริษัทและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้จึงกลายเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวต่อไปข้างหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไปพร้อมๆ กัน

ด้วยเหตุนี้ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเครือข่ายโทรคมนาคมชื่อดังที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่าง เอไอเอส และไทยคม จึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและส่งมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  เผยว่าแนวคิดสำคัญที่อินทัชยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดคือการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และให้การสนับสนุนการลงทุนในด้านโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น ภาคธุรกิจ ตลอดจน สังคมและประเทศชาติ

เนื่องจากนวัตกรรมของบริษัทในเครืออินทัชคือสื่อกลางที่เชื่อมต่อประชาชน องค์กรธุรกิจ และสังคมเข้าไว้ด้วยกัน คนอินทัชทุกคนจึงมีบทบาทหน้าที่ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำเครือข่ายโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งผลักดันแผนงานต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่แข็งแรง

หัวเรือใหญ่แห่งกลุ่มอินทัชได้ยก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นตัวอย่างของธุรกิจภายใต้การบริหารของกลุ่มอินทัชที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากเอไอเอสจะขึ้นแท่นเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยฐานลูกค้ากว่า 40 ล้านรายที่มีแนวโน้มการใช้งานดาต้าเพิ่มขึ้นแล้ว ปัจจุบัน เอไอเอสยังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รองรับบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติก และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่สามารถรับชมผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ อินทัช ยังมีโครงการอินเว้นท์ (InVent) ที่สนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั้งในด้านเงินลงทุน ความรู้ในด้านการบริหารจัดการให้สามารถเติบโตและเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น แนวทางการบริหารข้างต้นนับว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีแนวโน้มนำไปสู่ผลประกอบการที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่ามากขึ้นในอนาคต 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น เอไอเอส ไทยคม โครงการอินเว้นท์ (InVent) หรือธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มอินทัช ล้วนแล้วแต่มีความมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังกับกลุ่มอินทัชในการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้มีความแข็งแรง ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัย และนำพาประเทศไปสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

ล่าสุด อินทัช ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด จากงาน “Thailand’s Top Corporate Brand Value 2017” และได้รับการคัดเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นประเภทกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงานประกาศรางวัล ‘SET AWARDS’ สามปีซ้อน รวมทั้งเป็นเจ้าของรางวัล “Thailand Sustainability Investment Awards” หรือหุ้นยั่งยืนติดต่อกันสามปีซ้อนเช่นกัน นับเป็นเครื่องการันตีประสบการณ์และความสำเร็จในฐานะองค์กรแห่งความยั่งยืนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของอินทัชได้เป็นอย่างดี

สำหรับทิศทางธุรกิจของอินทัชในปี 2561 จะยังคงสานต่อนโยบายและโครงการต่างๆ ไว้ให้ออกมาดีที่สุด โดยจะนำความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมในด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี ผนวกเข้ากับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับการทำงานในยุคดิจิทัลเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนผลประกอบการให้สูงขึ้นและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่องสืบไป

###

เกี่ยวกับ อินทัช

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช  เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาทำให้อินทัช ได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัล “สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน” และ “หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มเทคโนโลยี” สามปีซ้อน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ รางวัล “ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน SET AWARDS 2015 รวมไปถึงรางวัลระดับภูมิภาคอย่าง ASEAN Corporate Governance Awards 2015 และรางวัล Asian Excellence Recognition Awards 2015 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Award) ประจำปี 2558/2559 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association หรือ IAA) และ รางวัล “Investor’s Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เมื่อไม่นานมานี้ อินทัช ยังได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2016” และรางวัลหุ้นยั่งยืน จากงานมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2016 เป็นปีที่ 2 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ดำเนินงานภายใต้บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ อาทิ ไฮ ช็อปปิ้ง และโครงการ อินเว้นท์ (InVent) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] งานแถลงข่าวกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “The Culture of Innovation” การสร้างวัฒนธรรมของสตาร์ทอัพ กุญแจสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ของ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 : Amazon เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมากมาย เช่น Netflix, Stripe และ Airbnb ไปจนถึงสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไม่ว่าจะเป็น Grab, …

Stars Microelectronics พลิกกลับมากำไรด้วยกลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาด กับการใช้ SAP จาก NTT DATA Business Solutions Thailand เพื่อวางรากฐานด้านการเงินอย่างมั่นคง

โจทย์สำคัญของธุรกิจโรงงานและการผลิตในไทยและทั่วโลกนั้นโดยมากมักจะหนีไม่พ้นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุน ที่หากทำได้อย่างประสบความสำเร็จแล้ว ก็จะสามารถพลิกสถานะของธุรกิจและสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างทันที ซึ่ง Stars Microelectronics นั้นก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจโรงงานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่สามารถพลิกธุรกิจให้กลับมามีกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน