ADPT

[Guest Post] ISA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) จัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในสายงาน IT และผู้บริหารโครงการ

บริษัทอินเตอร์เนชชั่นแนล เซอร์วิสเซส  แอนด์ อลิแอนซ์ จำกัด หรือ International Services & Alliance Co., Ltd. (ISA) ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (CEC-KMUTT) ฝึกอบรม และจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ ศักยภาพ และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านไอที (IT Services Management) และการบริหารโครงการ (Project Management) ทั้งในรูปแบบการบรรยาย (Classroom Training) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ ตามกรอบมาตรฐานสากล ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กรได้จริง  

 

เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และผู้เข้ารับการอบรม ศูนย์การศึกษาฯ และบริษัท ISA ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการจัดการอบรมในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุม และสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม ทั้งภายในศูนย์การศึกษาฯ และ สถานที่การจัดอบรมภายนอก รวมถึงการ อบรมรูปแบบ Online หรือ Virtual Classroom ที่มีความยืดหยุ่น ลดเวลาการเดินทาง และ ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน

ระหว่างไตรมาส 2 – 3 นี้ การอบรมจะเน้นรูปแบบ Online ทั้งหลักสูตร IT Service Management (ITIL®), Project Lifecycle Management, Project Management for Procurement และ Project Management for Management และจะกลับมาดำเนินการฝึกอบรมแบบ Classroom อีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้จะประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครทางช่องทางต่าง ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาฯ และ บริษัท ISA มีแผนการจัดสัมมนา Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free webinar) แก่ผู้สนใจ และจะประชาสัมพันธ์หัวข้อและรายละเอียดให้ทราบในเร็ว ๆ นี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

โทร. 6681 835 0317, 6681 834 2151, 662 691 3362

www.isalliances.net

https://www.facebook.com/ISAcademyTH/

 

เกี่ยวกับ ISA

บริษัทอินเตอร์เนชชั่นแนล เซอร์วิสเซส  แอนด์ อลิแอนซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ ดำเนินงานโดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์สูง เน้นการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า อีกทั้งยังเป็นผู้ฝึกอบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้าน IT Service  Management, Project Management, Professional Skills นอกจากนี้บริษัทฯ มีหลักสูตรอื่น ๆ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติม โดยออกแบบเนื้อหาให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน


About Maylada

Check Also

[Guest Post] ไมโครซอฟท์และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมลงนาม ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลมหาวิทยาลัย 4 เครือข่าย ทปอ. ในประเทศไทย

ภายใต้โครงการ Education Transformation for Higher Education เปิดให้อาจารย์ใช้หลักสูตรของไมโครซอฟท์ผนวกเข้ากับแผนการสอนเพื่อยกระดับองค์ความรู้สู่ยุคใหม่ 

Dell Technologies ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Cyber Recovery & Business Resiliency: Be Ready for the Next Decade” [25 มิถุนายน 2564]

Dell Technologies ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วางแผนกลยุทธ์ด้านไอที ผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบ IT Infrastructure เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Cyber Recovery & Business Resiliency: Be Ready …