ADPT

[Guest Post] ISA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) จัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในสายงาน IT และผู้บริหารโครงการ

บริษัทอินเตอร์เนชชั่นแนล เซอร์วิสเซส  แอนด์ อลิแอนซ์ จำกัด หรือ International Services & Alliance Co., Ltd. (ISA) ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (CEC-KMUTT) ฝึกอบรม และจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ ศักยภาพ และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านไอที (IT Services Management) และการบริหารโครงการ (Project Management) ทั้งในรูปแบบการบรรยาย (Classroom Training) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ ตามกรอบมาตรฐานสากล ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กรได้จริง  

 

เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และผู้เข้ารับการอบรม ศูนย์การศึกษาฯ และบริษัท ISA ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการจัดการอบรมในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุม และสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม ทั้งภายในศูนย์การศึกษาฯ และ สถานที่การจัดอบรมภายนอก รวมถึงการ อบรมรูปแบบ Online หรือ Virtual Classroom ที่มีความยืดหยุ่น ลดเวลาการเดินทาง และ ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน

ระหว่างไตรมาส 2 – 3 นี้ การอบรมจะเน้นรูปแบบ Online ทั้งหลักสูตร IT Service Management (ITIL®), Project Lifecycle Management, Project Management for Procurement และ Project Management for Management และจะกลับมาดำเนินการฝึกอบรมแบบ Classroom อีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้จะประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครทางช่องทางต่าง ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาฯ และ บริษัท ISA มีแผนการจัดสัมมนา Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free webinar) แก่ผู้สนใจ และจะประชาสัมพันธ์หัวข้อและรายละเอียดให้ทราบในเร็ว ๆ นี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

โทร. 6681 835 0317, 6681 834 2151, 662 691 3362

www.isalliances.net

https://www.facebook.com/ISAcademyTH/

 

เกี่ยวกับ ISA

บริษัทอินเตอร์เนชชั่นแนล เซอร์วิสเซส  แอนด์ อลิแอนซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ ดำเนินงานโดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์สูง เน้นการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า อีกทั้งยังเป็นผู้ฝึกอบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้าน IT Service  Management, Project Management, Professional Skills นอกจากนี้บริษัทฯ มีหลักสูตรอื่น ๆ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติม โดยออกแบบเนื้อหาให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน


About Maylada

Check Also

Infor Webinar: E-commerce Fulfilment: Technology & Best Practices to Build Agility & Resilience [20 ต.ค. 2021]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญเจ้าของกิจการ, ผู้บริหารธุรกิจ, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้บริหารระบบ E-Commerce, ผู้บริหารส่วน Logistics, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชม Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Infor Webinar: E-commerce Fulfilment: Technology & Best Practices to Build Agility & Resilience" เพื่ออัปเดตแนวโน้มใหม่ล่าสุดในวงการ E-Commerce ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมกลยุทธ์เชิงการบริหารและเทคโนโลยีที่ธุรกิจควรกำหนดเพื่อตอบรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ E-Commerce ในปัจจุบันและอนาคต ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

[Guest Post] ซัมซุง ร่วมมือ เออาร์วี ผลักดัน Digital Transformation สู่วงการเกษตรกรรมไทย สนับสนุนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ชูโซลูชันและโดรนอัจฉริยะฉีดพ่นแปลงเกษตร

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมมาอย่างยาวนาน และสินค้าเกษตรยังคงเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ อุตสาหกรรมการเกษตรจึงจำเป็นต้องปรับตัวไปสู่การเกษตรสมัยใหม่หรือที่เรียกกันว่า AgriTech โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการผลิตและการจัดสรรทรัพยากร รวมถึงยังใช้เพื่อทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลผลิตจากการเก็บข้อมูลล่วงหน้า ผ่านเทคโนโลยีหลักอย่าง IoT และ Big Data เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างแม่นยำเพิ่มขึ้น