[Guest Post] “ดีลอยท์” เผยผลสำรวจภาคธุรกิจไทยกับการเตรียมพร้อมรับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

  • 72% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้เริ่มดำเนินการ หรือดำเนินการเตรียมความพร้อมรับพระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แล้ว
  • กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน และชีววิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล เป็นอันดับต้นๆ
  • ความกลัวว่าจะถูกปรับหรือถูกฟ้องร้อง โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง และการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นเป็นสามปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  • เพียง 29% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่าอาจจะไม่สามารถดำเนินการเต็มรูปแบบได้ทันตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2565

ดีลอยท์ ประเทศไทย ผู้ให้บริการวิชาชีพชั้นนำ ด้านการสอบบัญชี การบริหารจัดการ การเงิน ความเสี่ยง ภาษีและกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เผยแพร่ผลสำรวจภาคธุรกิจไทยกับการเตรียมพร้อมรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) จากการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น การจัดการและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกภาคส่วนมีความกังวลมากขึ้นไปด้วย ที่สำคัญกว่านั้น คือการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 หลังจากเลื่อนออกจากกำหนดการเดิมสองปี เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ล่าช้าจะทำให้ธุรกิจมีเวลาเตรียมตัวพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่มากขึ้น แต่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับภาคธุรกิจอย่างมาก

Credit: Deloitte

ในเดือนตุลาคม 2564 ดีลอยท์ ประเทศไทย ได้จัดทำแบบสำรวจการเตรียมพร้อมรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) จากกลุ่มตัวอย่างองค์กรและอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายคือเพื่อทำความเข้าใจว่าองค์กรมีแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างไร องค์กรมีแผนการดำเนินงานครอบคลุมถึงขั้นตอนใดบ้าง และความท้าทายที่อาจเผชิญระหว่างการดำเนินการคืออะไร ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค (40%) รองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน (27%) โดยสรุปแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งหนึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีจำนวนพนักงานในองค์กร 500 คนขึ้นไป

Credit: Deloitte

ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า ความรวดเร็วในการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นแตกต่างกันในแต่ละอุตสากรรมต่างๆ จากผลสำรวจพบว่า ปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินมีการดำเนินที่คืบหน้ามากกว่าภาคธุรกิจอื่นๆ โดยดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติอย่างเต็มรูปแบบ และมีความพร้อมตามกำหนดบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2565 81% กล่าวว่า พวกเขาได้ปฏิบัติตามอย่างเต็มรูปแบบ หรือคาดว่าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนมีนาคม 2565 เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีกฎข้อบังคับอย่างเข้มงวด รวมถึงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนในเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคาร

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว คือความเกรงกลัวต่อการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รองลงมาคือการเสียชื่อเสียงและสูญเสียความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ตัวขับเคลื่อนส่วนใหญ่เป็นเกิดจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับมากกว่าผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลให้องค์กรต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา

45% ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดหวังประโยชน์ที่มีนัยสำคัญจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละอุตสาหกรรมพบว่าประมาณ 80% ของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและชีววิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพคาดหวังผลประโยชน์ในขอบเขตจำกัด หรือไม่คาดหวังผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อบังคับ เนื่องมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งสองต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวซึ่งมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกำกับอยู่แล้ว

การผนวกรวมนโยบายและกระบวนการใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ตามด้วยการตีความข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้รับเลือกให้เป็นความท้าทายอันดับต้นๆ ของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในระหว่างการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

นายศมกฤต กฤษณามระ พาร์ทเนอร์ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเงิน

“ความเข้าใจที่ชัดเจนในกฎข้อบังคับใหม่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ เตรียมความพร้อมอย่างรับผิดชอบและครอบคลุมในเรื่องความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องดำเนินการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในลักษณะองค์รวม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินกิจการได้อย่างรัดกุม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจในอนาคต” นายศมกฤต กฤษณามระ พาร์ทเนอร์ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเงิน

นายแอนโทนี่ วิเศษ โลห์ พาร์ทเนอร์ ที่ปรึกษาด้านภาษีและกฎหมาย

นายแอนโทนี่ วิเศษ โลห์ พาร์ทเนอร์ ที่ปรึกษาด้านภาษีและกฎหมาย กล่าวเสริมว่า “ก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) องค์กรควรให้ความสำคัญกับความพร้อมในด้านกฎหมายเป็นอันดับแรกๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานด้วยความมั่นใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า  สำหรับดีลอยท์ เราให้พิจารณาในด้านกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องไปกับการทำธุรกิจ ไม่ใช่เพียงสิ่งที่กฎหมายกำหนดแต่ยังครอบคลุมถึงผลลัพธ์และวิธีการที่กฎหมายจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างโอกาสในการเติบโตอีกด้วย”

“การจัดการกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และกฎระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลในวงกว้างจำเป็นต้องมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม โดยผนวกรวมเทคโนโลยี กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรูปแบบการทำงานขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรได้มีการปฏิบัติตามและปกป้องข้อมูลอย่างครบถ้วนในทุกแง่มุมและกระบวนการ” นายศมกฤต กล่าวเสริม


About Maylada

Check Also

Google เปิดตัว Secure AI Framework แนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Google เปิดตัว Secure AI Framework ช่วยแนะนำแนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Cisco เปิดตัวบริการ Multicloud Defenese

Cisco ได้ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ Cisco Multicloud Defense ช่วยสร้างนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบ MultiCloud รองรับผู้ให้บริการ Public Cloud หลายราย