[Guest Post] เอไอเอส ภูมิใจ เป็นเทเลคอมหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ด้านความสำเร็จในนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร จัดอันดับโดย Global MIKE Award 2020

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดตั้งแต่ ปี 2563 จนถึงปัจจุบันนำมาซึ่งวิถีชีวิตปกติใหม่ที่อยู่บนความไม่แน่นอน ส่งผลทำให้ “คน” และ “องค์กร” ต้องตื่นรู้และปรับตัว พร้อมยกระดับขีดความสามารถให้พร้อมรับมือกับผลกระทบดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา”

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

 

“6 ปีที่ผ่านมา เมื่อเอไอเอสประกาศวิสัยทัศน์สู่การเป็น Digital Life Service Provider สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดคือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นปลูกจิตสำนึกถึงการนำนวัตกรรมมาใช้ทั้งในแง่ของการปรับรูปแบบการทำงานและวิธีคิดของพนักงาน รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดซึ่งกันและกันผ่าน Digital Platform ก่อให้เกิดขีดความสามารถรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองโลกในยุค Digitalization นำไปสู่ผลงานที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในท้ายที่สุด”

โดยนางสาวกานติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตัวอย่างผลงานจากวิสัยทัศน์ดังกล่าว อาทิ การบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือ  Knowledge Management ผ่าน Digital Platform ในชื่อ LearnDi ที่เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และขับเคลื่อน Innovation Culture ภายในองค์กร, การเปิดเวทีให้พนักงานได้นำเสนอ New Business ที่ใช้เทคโนโลยีมาแก้ Pain point ในลักษณะของ Internal Start Up ในชื่อ โครงการ InnoJUMP ซึ่งสามารถนำไอเดียไปสู่การสร้างธุรกิจได้จริง อาทิ โครงการรถโรงเรียนอัจฉริยะ – School Van Clever, โครงการ Academy For Thais ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย ที่ส่งต่อแนวคิดและองค์ความรู้ไปสู่คนไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงจากกระแส Digital Transformation ผ่านเวทีสัมนาและ Digital Platform รวมถึง “โครงการเรียนรู้จากเคยล้ม” ที่ส่งเสริมให้พนักงานใช้บทเรียนจากความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้นอกจากจะทำให้เกิด Economic Value แล้ว ยังก่อให้เกิดการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะของ Innovation Organization อย่างชัดเจนอีกด้วย”  

จึงเป็นที่มาของการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับชาติและระดับโลก “Thailand  Mike Award 2020” และ “Global Mike Award 2020” ของเอไอเอส ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทยที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นบทพิสูจน์ว่าเอไอเอสเป็นองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และไม่หยุดยั้งในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามายกระดับการบริหารจัดการองค์กร พร้อมสร้างคุณค่าในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับรางวัล MIKE Award มีเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน 2 หมวด 8 มิติย่อย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้

หมวดที่ 1 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความยั่งยืน อาทิ องค์กรต้องพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง องค์กรสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี องค์กรต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง องค์กรมีความพร้อมที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ รวมทั้งพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความคิดสร้างสรรค์

หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย ต้องพัฒนาสินค้าและบริการ หรือสร้างธุรกิจใหม่อยู่เสมอ มีผลประกอบการ รายได้ และยอดขายดี สามารถชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าได้ มีรางวัลแห่งความภูมิใจและประกาศเกียรติคุณการันตี  เป็นต้น

สำหรับกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม ได้แก่

  1. ผู้บริหารขององค์กรที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อบริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งทั่วโลกจากนิตยสารฟอร์จูน 500 (Fortune 500)
  2. ผู้เชี่ยวชาญด้าน KM การเรียนรู้ ทุนทางปัญญา องค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทั่วทุกมุมโลก

“ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวเอไอเอสที่องค์กรระดับโลกให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยที่ผ่านมา นอกจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรแล้ว เอไอเอสยังเน้นการส่งต่อองค์ความรู้และขีดความสามารถให้แก่คนไทยควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ” เพราะเชื่อว่า องค์ความรู้ เป็นอาวุธสำคัญที่จะยกระดับและขีดความสามารถของคนไทยให้พร้อมต่อการนำพาประเทศเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป”

 

เกี่ยวกับผู้จัดงานประกวดรางวัล Thailand MIKE Award และ  Global Mike Award

สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKI SEA)  เป็นสถาบันความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ในลักษณะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบัน (IKI SEA) เป็นแหล่งการวิจัยทางธุรกิจได้รวมเอา วิชาการและวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาผสานกับ ประสบการณ์ทางธุรกิจที่มีเครือข่ายนานาชาติทั่วโลก เพื่อให้คำ ปรึกษาและช่วยเหลือองค์กรทางธุรกิจให้พัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้จริง ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและจัดการความรู้ในแวดวงธุรกิจสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและพันธมิตรธุรกิจในเวทีนานาชาติได้อย่างมั่นคงและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงแปลง

เกี่ยวกับ AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1450 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 41.4 ล้านเลขหมาย (ณ ธันวาคม 2563) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ  AIS eSports, AIS Insurance ทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน


About Maylada

Check Also

[Guest Post] AIS เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 ปักหมุดผู้นำด้าน 5G ยอดผู้ใช้งานพุ่ง 3.9 ล้านรายวางวิสัยทัศน์ Cognitive Tech-Co อัดงบ 30,000 ล้านบาท ชูคุณภาพ บริการ และประสบการณ์ที่เหนือกว่า

AIS ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ของปี 2565 ทำรายได้รวมอยู่ที่ 45,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% เทียบกับปีก่อน ดันผู้ใช้งาน 5G รวม 3.9 …

เริ่มต้นกับ 5G NEXTGen Platform พร้อมนำพลังแห่ง 5G สู่ทุกธุรกิจ

หากพูดถึง 5G หลายท่านคงเคยได้ใช้งานผ่านมือถือกันมาบ้างแล้ว แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในมุมของฝั่ง Consumer ที่ท่านคุ้นเคยเท่านั้น แต่การนำ 5G มาใช้ในธุรกิจจริง ถึงแม้จะเป็นที่ตระหนักรับรู้ ว่า 5G มีขีดความสามารถมากมาย ที่รองรับการใช้งานเพื่อธุรกิจยุคใหม่ แต่สำหรับการนำไปใช้งานขององค์กรยังถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย …