CDIC 2023

“ฟอร์ติเน็ตจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ เพื่อต่อสู้ภัยไซเบอร์ของบุคลากรไทย [Guest Post]

“เปิดโอกาสให้บุคลากรไทยเข้าถึงหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกล่าสุดของฟอร์ติเน็ต เพื่อปั้นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพรุ่นเน็กซ์เจนเนอเรชั่น”

ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกให้นักศึกษาของไทย ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต เพื่อเตรียมให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลดช่องว่างด้านทักษะ ช่วยสร้างโลกดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย

ด้วยข้อตกลงนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรทางวิชาการ นับเป็นสถาบันการศึกษาล่าสุดที่เข้าร่วมโครงการ Academic Partner Program ของสถาบันอบรมฟอร์ติเน็ต (Fortinet Training Institute) ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกในการสร้างแพลทฟอร์มแห่งการเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ในฐานะพันธมิตรทางวิชาการที่ได้รับอนุญาตแล้วนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม Network Security Expert (NSE) ที่ได้รับรางวัลจากหลายสถาบันทั่วโลกของฟอร์ติเน็ตและหลักสูตรสำหรับประกาศนียบัตร สอนที่วิทยาลัยนานาชาติและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาประมาณ 150 คนได้รับประโยชน์จากการศึกษาในหลักสูตรเหล่านี้ในการอบรมครั้งแรก และมีสิทธิ์จะเข้าเรียนต่อในระดับ NSE 4 พร้อมมีโอกาสในการได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกต่อไป

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนจะได้ใบประกาศการรับรองจากฟอร์ติเน็ต และจะเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาต่าง ๆ และหลักสูตรที่เปิดเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรในรูปแบบผสมผสานทั้งที่เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ด้วยตนเองและนำโดยผู้สอนในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกหัดและลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริง โดยคาดว่าหลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้มข้นและเป็นเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสูงพร้อมกับทักษะด้านการจัดการกับความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อช่วยปกป้องเครือข่ายที่ตนเองดูแลจากภัยคุกคามที่มาจากทางไซเบอร์ทั่วโลกและเสริมสร้างโลกดิจิทัลของประเทศไทยให้ปลอดภัย

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า “จากรายงานการวิจัยทั่วโลก Fortinet 2022 Cybersecurity Skills Gap แสดงให้เห็นว่า 91% ขององค์กรในประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถามนั้นได้ยอมรับว่าตนเองประสบปัญหาในการรักษาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไว้ และ 87% ระบุว่าขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในงานด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งแวดล้อมแบบคลาวด์และในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยลดช่องว่างเหล่านี้ และเห็นว่าความร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญ ในการขยายโอกาสที่จะรับความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้ที่มีความสนใจในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และช่วยให้ประเทศไทยมีสถาปัตยกรรมทางดิจิทัลที่ปลอดภัย”

ในส่วนของ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ของประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะมอบความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติจริงล่าสุดที่ธุรกิจสมัยใหม่ต้องการให้กับนักศึกษาของเรา ทั้งนี้  ความร่วมมือกับผู้นำระดับโลกด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาของเราเข้าถึงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับสูง สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีทักษะสูงและเพิ่มโอกาสในการทำงานในระยะยาว จากหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคนิคที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต นักเรียนของเราจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นการรับรองของอุตสาหกรรมในระดับโลกอันมีค่า ยิ่งไปกว่านั้น เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราต่ออนาคตของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทย”

การแต่งตั้งพันธมิตรทางวิชาการครั้งนี้เกิดขึ้นจากความพยายามของฟอร์ติเน็ตในการแก้ไขปัญหาช่องว่างทักษะทางไซเบอร์ผ่านการฝึกอบรมและการศึกษาโดยสถาบันฝึกอบรมของฟอร์ติเน็ตและโครงการพันธมิตรทางวิชาการ ในขณะนี้ พันธมิตรทางวิชาการที่ได้รับอนุญาตแล้วมีมากกว่า 500 แห่งทั่วโลกในกว่า 96 ประเทศ สถาบันฝึกอบรมของฟอร์ติเน็ตยังคงทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกเพื่อช่วยพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในโลกไซเบอร์แห่งอนาคต สถาบันทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ Academic Partner Program  ทั้งนี้  ฟอร์ติเน็ตได้มอบประกาศนียบัตร NSE ไปแล้วถึง 1 ล้านใบ อันเป็นแนวทางที่ช่วยปิดช่องว่างของทักษะทางไซเบอร์ทั่วโลก นอกเหนือจากการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ครั้งสำคัญนี้แล้ว ฟอร์ติเน็ตยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งของหลักสูตรการฝึกอบรมและหลักสูตรประกาศนียบัตรทั่วโลกต่อไป ด้วยการเพิ่มหลักสูตรใหม่ ๆ ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จำเป็นต่อสถานการณ์ภัยคุกคามในกรณีต่าง ๆ จับมือกับพันธมิตรด้านการฝึกอบรมรายใหม่ รวมถึงเปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสได้สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและความรู้ทางไซเบอร์ให้มากขึ้นอีกด้วย


About chanphen

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Incident Response’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

Incident Response เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของแผนการที่ทุกองค์กรควรมือ คำถามคือทุกวันนี้องค์กรหรือบริษัทที่ท่านมีส่วนรวมมีแผนรับมือเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ครอบคลุมความเสี่ยงและเคยผ่านสถานการณ์จริงมาได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนได้ดีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้ในคอร์สสุดพิเศษจาก Sosecure โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง Framework, Incident Response และ Incident Handling …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …