Black Hat Asia 2021

Facgure & Microsoft Webinar : Accelerate Digital Transformation by Data-Driven-Process for Manufacturing Resiliency

Facgure Co.,LTd และ Microsoft (Thailand) Ltd ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของธุรกิจ ท่านผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการข้อมูล และผู้ปฏิบัติงาน IT Operation เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Accelerate Digital Transformation by Data-Driven-Process for Manufacturing Resiliency” โดยท่านผู้เข้าฟังบรรยายจะได้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการปรับองค์กรหลังจากวิกฤติ COVID-19 ด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตด้วยข้อมูล (Data-Driven-Process) ที่สอดคล้องต่อการก้าวเข้าสู่ “Manufacturing in the Future” พร้อมข้อมูลการวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งตัวอย่างการใช้งานจริงที่ประสบความสำเร็จ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14:00-15:30 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

วันและเวลา: วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14:00-15:30 น.

ช่องทางการจัดงาน: ผ่านช่องทาง Live Webinar (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ผู้เข้าร่วมงาน: สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการข้อมูล และผู้ปฏิบัติงาน IT Operation

ภาษา: ไทย

ลิงค์ลงทะเบียนhttps://zoom.us/webinar/register/WN_yTwy5cwYTWyCChRYcEnvjg

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Accelerate Digital Transformation by Data-Driven-Process for Manufacturing Resiliency

หัวข้อการบรรยาย

Opening speech โดย คุณภักดี อัญญะกมล รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กร และ กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 

Current situation of Industry and Technology in the Future โดย คุณทฤตภัทร โพธิ์รัง หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด

The key technology investment moving forward โดย คุณทฤตภัทร โพธิ์รัง หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด

FutureScape: Worldwide Manufacturing 2020 Predictions โดยคุณทฤตภัทร โพธิ์รัง หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด

Data Management: การบูรณาการ การเชื่อมโยง และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Azure Synapse & Power BI โดยคุณธีรยุทธ โกสินทร์ Solution Architect/MD บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด

Data-Driven-Process: การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิต โดยคุณธีรยุทธ โกสินทร์ Solution Architect/MD บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด

Data Governance: การจัดธรรมภิบาลข้อมูลองค์กร โดยคุณธีรยุทธ โกสินทร์ Solution Architect/MD บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด

จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ โดยหลายหน่วยงานเริ่มให้ความสำคัญด้าน Digital Transformation มากขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตต้องพิจารณาและให้ความสำคัญกับ Digital Transformation ที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนั้นคำถามจึงอยู่ที่ว่าในปี 2021 อุตสาหกรรมการผลิตจะเลือกหรือวางแผนการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันและภายใน 5 ข้างหน้า (Short-term and Mid-term Investment)

Big Data ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนทางด้าน Digital Transformation ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ปัจจัยทางด้านการผลิตทั้ง สินค้า (Product) กระบวนการผลิต (Process) การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Management Planning) หรือแม้กระทั่งการออกแบบกระบวนการผลิต (Design Process) ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและความร่วมมือในระดับสูง เพื่อสนับสนุนการขาย การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในการบรรยายจะมีการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งข้อมูลการวิเคราะห์จากหน่วยงานที่มีเป็นที่ยอมรับทางด้านเทคโนโลยี ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจและต่อยอดทางด้านทำงานและเทคโนโลยี เช่น การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงงานด้านปฏิบัติการ (Data-Driven-Process for Operation), การใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอดเทคโนโลยี (Data analytic for M/L and AI) เป็นต้น รวมทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิต และการจัดธรรมภิบาลข้อมูลองค์กร

สามารถติดตามอัปเดตและรับการแจ้งเตือนบน Facebook Event:https://www.facebook.com/events/1273478133052770/

About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Gartner คาดยอดลงทุนใน Public Cloud เติบโตแตะ 332,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปีนี้

Gartner คาดการณ์ถึงการใช้จ่ายในบริการของ Public Cloud ในปีนี้ว่ามีโอกาสแตะ 332,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าปีก่อนถึง 23.1% 

Google เปิดให้บริการ Document AI เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน

Google ได้เปิดให้บริการ Document AI เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งานแล้วหลังเปิดทดลองมาตั้งแต่ปีก่อน