ETDA ร่วมจัด (ISC)2 Security Congress APAC 2016 เชิญผู้เชี่ยวชาญ Cybersecurity โลก เสริมศักยภาพให้ผู้นำองค์กร

isc2_logo

(ISC)2 องค์กรผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็นผู้ออกใบรับรองผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ CISSP จัดงานสัมมนา (ISC)2 Security Congress APAC 2016 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงไอซีที โดยได้รับเกียรติจาก ทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดประทรวงไอซีที กล่าวปาฐกถา เปิดงาน งานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 11 ของ (ISC)2 ครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในความร่วมมือกับ Image Engine Pte. Ltd.

isc2_facebook_banner

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “ETDA ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับความ ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่าง (ISC)2 ท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับในการรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ มาจัดงานสัมมนาระดับโลกครั้งนี้ที่กรุงเทพฯ ด้วยพันธกิจของสองหน่วยงานที่ตรงกันคือ การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ETDA คาดหวังว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยระบบสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประเทศไทยที่เข้าร่วมงาน จะได้รับประโยชน์ จากการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากท่ัวโลกที่เชิญมาในครั้งนี้”

เคลย์ตัน โจนส์ (Clayton Jones) กรรมการผู้จัดการ ประจำเอเชียแปซิฟิก (ISC)2 กล่าวว่า “การประชุมปีน้ีจัดข้ึนภายใต้แนวคิดหลัก ‘Advancing Security Leaders’ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยในภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่หลากหลาย ท้ังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ที่กาลังเกิดขึ้น แนว ทางการปฏิบัติในเชิงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและโซลูชันต่างๆ รวมท้ังความท้าทายที่ผู้นำองค์กรต้องเผชิญ ขอขอบคุณในการสนับสนุนและความมุ่งมั่นของกระทรวงไอซีทีและ ETDA เพื่อให้งานครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็น รวมท้ังสร้างเครือข่ายสำหรับบุคคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

ด้วยจุดประสงค์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ผู้นำองค์กร ทั้งความรู้ เครื่องมือ และความเช่ียวชาญในการปกป้ององค์กรของตนเอง ปีน้ีจึงได้จัดการประชุมในหัวข้อที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ 6 หัวข้อ ได้แก่ “Critical National Information Infrastructure & Industrial Control System”, “Government & Law Enforcement”, “Cloud Computing”, “Mobile Device Management & Internet of Things”, “Security, Sustainability & Integrity” และ “Student”

isc2_sec_congress_apac_1

การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีให้มืออาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศได้มาแบ่งปันความรู้ และอัปเดตประเด็น เทรนด์ และเทคโนโลยีท่ีเพิ่งเกิดข้ึนใหม่ โดยองค์กรท่ีสนับสนุนได้แก่ Cloud Security Alliance (CSA) และ สมาคม CIO 16 (CIO 16th Association of Thailand) ซึ่งมี กำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธาน

สำหรับวิทยากรที่ร่วมสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งรวมท้ัง คณะกรรมการบริหาร (ISC)2 สมาชิกจากสภาที่ปรึกษา (ISC)2 เอเชียแปซิฟิก หรือ (ISC)2 Asia-Pacific Advisory Council) ได้แก่

 • ผู้กล่าวปาฐกถาเปิดงาน: ทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดประทรวงไอซีที
 • ผู้กล่าวรายงานต้อนรับ: เดวิด เชียเรอ (David Shearer) CISSP, Chief Executive Officer, (ISC)2 สหรัฐอเมริกา และ สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA
 • Ajaykumar Biyani, CISSP, Senior Solutions Architect, ForgeRock (สิงคโปร์)
 • Michael Counsel, Chief Technology Officer, Asia Pacific and Japan, Symantec (ออสเตรเลีย)
 • Frankie Li, CISSP, Security Researcher, Dragon Threat Labs (ฮ่องกง)
 • Anthony Liberty, Senior Manager, Cyber Security Solution APAC, Commonwealth Bank (ฮ่องกง)
 • Anthony Lim, CISSP, CSSLP, APAC Market Strategy Director, Cloud Security Alliance (สิงคโปร์)
 • Vijay Luiz, CISSP, Security Consultant, Quann (สิงคโปร์)
 • Martin Pearson, Head of IT Security, NN Life Japan (ญี่ปุ่น)
 • Jayaraj Puthaveedu, CISSP, Director, Risk Management, APAC, Deutsche Bank (สิงคโปร์)
 • Craig Searle, CISSP, Chief Apiarist, Hivint (ออสเตรเลีย)
 • กำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • Ajay Trivedi, Functional Expert – Network & IT Systems, Yokogawa Australia Pty Ltd. (ออสเตรเลีย)
 • Onn Chee Wong, CISSP, Chief Technology Officer, Resolvo Systems Pte Ltd. (สิงคโปร์)

สำหรับรายละเอียดการจัดงานและการลงทะเบียน สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://apaccongress.isc2.org/

** โค้ดส่วนลดพิเศษเมื่อลงทะเบียนจาก TechTalkThai: “MTEC16”

SC2016-APAC-680x100-TechTalkThai

เก่ียวกับ ETDA

ETDA จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554 เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดข้ึนในทุกภาคส่วน อันได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงและปลอดภัย ทั้งการให้คำปรึกษาด้านนโยบายและแผนการวิเคราะห์เชิงลึกด้านสถิติ การร่างกฎหมายและกฎระเบียบ การจัดทำมาตรฐาน และการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งงานด้านดิจิทัลฟอเรนสิกส์ และการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ETDA ยังจัดฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อยกระดับทักษะ ศักยภาพ และความเช่ียวชาญให้แก่บุคลากรด้าน Cybersecurity ในประเทศไทย รวมทั้งการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซด้วย

เกี่ยวกับ (ISC)2

(ISC)2 เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรนานาชาติที่มุ่งหวังในการสร้างโลกไซเบอร์ท่ีมั่นคงและปลอดภัย โดยผลงานท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ประกาศนียบัตร CISSP หรือ Certified Information Systems Security Professional ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยท่ีมอบให้เพื่อรับรองมืออาชีพด้านน้ี โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 115,000 คนท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองด้านไซเบอร์สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย ท่ีมีส่วนในพัฒนาและช่วยส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมนี้ ด้วยพันธกิจท่ีจะให้การศึกษาและเข้าถึงสาธารณชนผ่าน The Center for Cyber Safety and Education™ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ (ISC)2 เข้าไปดูได้ที่ www.isc2.org


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป

Google เปิดตัว Secure AI Framework แนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Google เปิดตัว Secure AI Framework ช่วยแนะนำแนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย