[PR] EGA ชูบริการมิติใหม่ภาครัฐ หนุนชลบุรี สู่ Smart City ด้วย “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่บริการอัจฉริยะ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ไปกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ขยายพื้นที่ติดตั้งมาถึงจังหวัดชลบุรีแล้ว ช่วยย่นระยะเวลาติดต่อราชการไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยว ก็ใช้บริการกันฟรีๆ รู้ทุกข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายๆ ด้วยบัตรประชาชน (Smart Card) เพียงใบเดียว เช็คได้ทุกสิทธิ์ รู้ทุกสวัสดิการรัฐ พร้อมแล้ววันนี้

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการ ‘GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน’ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีสาระสำคัญ คือ (ข้อ ๓.) ให้ส่วนราชการต่างๆ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการนำข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลมาเผยแพร่และให้บริการผ่านโครงการ GovChannel ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ในวงกว้างและใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

EGA จึงเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ และประชาชนทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน พร้อมกันนี้จึงได้จัดงานสัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นที่ “จังหวัดชลบุรี Smart City แห่งภาคตะวันออก”

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธีฯ เปิดเผยว่า ภาครัฐเร่งผลักดันโครงการต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความมั่งคั่งในบริบทที่ทันสมัยและยั่งยืน ดังนั้นการร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยให้มีบริการภาครัฐและการติดต่อราชการง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากสะดวก ประหยัดเวลา ลดสำเนากระดาษ หมดความยุ่งยากด้านเอกสารแล้ว นับเป็นการบริหารจัดการภาครัฐมิติใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

การขับเคลื่อน Digital  Local Government เป็นการผลักดันนโยบายแผนงานไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลให้กับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดให้เติบโตและแข็งแกร่งไปพร้อมกัน สามารถนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึงผลสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ว่า นับเป็นการสร้างโอกาสแห่งอนาคตในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำพาไปสู่การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัลด้วยการสร้างความเชื่อมโยงแบบรวมศูนย์ โดย “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” เป็นโครงการที่ช่วยสร้างราษฎร์      เสริมรัฐได้ชัดเจนที่สุด เนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ในการนำบริการดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานมารวมกันเพื่อบริการประชาชน ณ จุดเดียว สามารถตอบคำถามได้ว่า ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล? ได้อย่างแท้จริง สามารถอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการบริการแก่ประชาชนแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ www.govchannel.go.th

สำหรับจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีโครงการนำร่องสู่ Smart City ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยี iOT (Internet of Things) เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ สมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ 

EGA จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและเลือกจัดกิจกรรม Roadshow ปี 2560 นี้ขึ้น โดยนำบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้ชาวชลบุรีอย่างจุใจ อาทิ แอปพลิเคชัน GNews แอปฯ แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐเวอร์ชันใหม่มาช่วยให้ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ และ ภาษีไปไหน? (Thailand Government Spending) ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ govspending.data.go.th ที่จะช่วยให้ทราบว่าภาครัฐนำภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ได้นำ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ มาติดตั้งเพื่อให้บริการประชาชนแบบ Self-service

แล้วที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาชลบุรี โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสวัสดิการรัฐ เช่น สิทธิประกันสังคม, ตรวจสอบเงินสะสมชราภาพ, ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป, สิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ และระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี มีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำ อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจโลก” โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ Smart City อย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งระบบขนส่งสาธารณะ การจราจร พลังงาน เศรษฐกิจ ชุมชน นวัตกรรม การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในฐานะจังหวัดต้นแบบเมืองอัจฉริยะของประเทศจึงเร่งเดินหน้าอย่างเต็มที่และจริงจัง เพื่อให้ชาวชลบุรีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ดังนั้น จังหวัดชลบุรีจึงมีความยินดีที่ได้ร่วมจัดงานสัมมนา Digital Local Government ราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ ในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ชาวจังหวัดชลบุรี สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลภาครัฐ และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้ ก้าวสู่โมเดล Chonburi : Digital Local Government เพื่อเสริมรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสามารถยกระดับรายได้ต่อหัวคนชุมชนสูงขึ้นในอนาคต

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ซิสโก้เผยโฉมนวัตกรรม AI พร้อมประกาศความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ที่งาน Cisco Live Amsterdam [PR]

โซลูชั่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย การทำงานร่วมกัน และการตรวจสอบ ตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของซิสโก้ในการพัฒนานวัตกรรม AI

ถึงเวลาต้องจริงจังกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศแล้วหรือยัง [PR]

การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศยังคงเป็นข้อกังวลหลักในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ระบุว่า องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยถูกโจมตีเกือบ 1,800 ครั้ง ในช่วง 10 เดือนแรกของปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ภาคการศึกษาและภาครัฐ  และเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เหยื่อรายล่าสุด คือ …