SUSE by Ingram

Cisco ใจดี มอบทุนแก่ผู้สอบผ่าน CCNA หรือ CCNA Security กว่า 100 ทุน

Cisco Network Academy ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดทำโครงการ CCNA & CCNA Security Certificate Reimbursement พร้อมมอบทุนให้แก่ผู้ที่ผ่านการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ CCNA และ CCNA Secuirty รวมกว่า 100 ทุน มูลค่ากว่า 400,000 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น

รายละเอียดโครงการ

โครงการ CCNA & CCNA Security Certificate Reimbursement มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร IT ให้มีทักษะพื้นฐานด้าน Network และ Security ดียิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคดิจิทัล โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ CCNA และ CCNA Secuirty มูลค่า 3,900 บาทต่อทุน แบ่งเป็น CCNA Certificate 98 ทุน และ CCNA Security Certificate 11 ทุน รวมทั้งสิ้น 109 ทุน คิดเป็นมูลค่า 425,100 บาท

ระยะเวลาของโครงการ

20 มิถุนายน 2019 ถึง 30 พฤศจิกายน 2019

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 • CCNA Certificate เหลือ 79 ทุน จาก 98 ทุน
 • CCNA Security Certificate เหลือ 8 ทุน จาก 11 ทุน

** ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2019

การสนับสนุน

 • CCNA 200-125: นำหลักฐานผลการสอบที่ได้รับมาดำเนินการเบิกตามจริง 
แต่ไม่เกิน 3,900 บาท
 • CCNA Security 210-260: นำหลักฐานผลการสอบที่ได้รับมาดำเนินการเบิกตามจริง 
แต่ไม่เกิน 3,900 บาท

** ต้องสอบระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2019 ถึง 30 พฤศจิกายน 2019 เท่านั้น **

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคคลสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุและอาชีพ

วิธีการขอรับการสนับสนุนค่าสอบฟรีจาก DEPA

เมื่อท่านสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ CCNA หรือ CCNA Security ผ่านแล้ว ให้เตรียมหลักฐาน ได้แก่ ผลการสอบ, การชำระเงินค่าสอบ และสำเนาบัตรประชาชน ในรูปของ Soft Copy ส่งมายังเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

 • คุณสมพล เพิ่มพัธน์ อีเมล sompol.p@it.kmutnb.ac.th
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ 
อีเมล pongpisit.w@it.kmutnb.ac.th
 • คุณศุทธินี ลีลาเหมรัตน์ อีเมล sleelahe@cisco.com

จากนั้น รอการยืนยันเข้าร่วมโครงการ แล้วส่งหลักฐานในรูปของ Hard Copy มาทางไปรษณีย์หรือนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาดำเนินการที่

ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 5 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 02-555-2717
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ 09.00-16.30 น. และวันเสาร์ 09.00-11.30 น.

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอทุน

 • ผลคะแนนการสอบ Certificate ที่ได้รับจากศูนย์สอบหลังจากสอบเสร็จ หรือ สำเนาของ Certificate ที่ท่านได้รับ (วันสอบ: ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2019 ถึงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2019)
 • Pearson VUE Check Out Summary หรือ Confirmation of Payment ที่ได้รับทางอีเมล เพื่อแสดงหลักฐานการชำระเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุ

 • หาก DEPA ได้ผู้เข้าร่วมโครงการครบจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าหรือข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ Facebook Page: Cisco Networking Academy Thailand
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับการสนับสนุนจาก DEPA ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cisco เผยแผนเข้าซื้อกิจการ Dashbase เสริมความสามารถ AppDynamics ติดตามวิเคราะห์ข้อมูล Real-Time Communication

Cisco ได้ออกมาเผยถึงเจตนาในการเข้าซื้อกิจการของ Dashbase ผู้พัฒนาโซลูชันวิเคราะห์ทราฟฟิกสำหรับระบบ Voice, Video และ Chat โดยเฉพาะ เพื่อนำความสามารถของ Dashbase ไปเสริมให้กับ Cisco AppDynamics โดยเฉพาะ

Cisco เผยแผนพัฒนา Co-Packaged Optics ความเร็ว 800Gbps ที่ประหยัดพลังงาน คาดพร้อมใช้งานได้ปี 2024

Cisco ได้ออกมาเผยถึงความร่วมมือกับ Inphi ในการพัฒนา Co-Packaged Optics (CPO) สำหรับใช้ใน Switch รุ่นที่รองรับความเร็ว 51.2Tbps ในอนาคตซึ่งจะมี Interface 800Gbps แบบ Pluggable โดยคาดว่าการพัฒนานี้จะแล้วเสร็จและพร้อมนำเทคโนโลยีออกสู่ตลาดได้ในปี 2024