Aruba Webinar: วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบ New Normal 31 ก.ค. 2020 – 10.00น.

HPE Aruba และ LannaCom ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบ New Normal” ภายใต้สภาวะ COVID-19 ทำให้ภาคการศึกษาต้องปรับตัวขนานใหญ่เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ ระบบเครือข่ายเช่นเดียวกัน ต้องพร้อมสนับสนุนการเรียนแบบใหม่ให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางไกล การลดปริมาณความหนาแน่นของผู้เรียนต่อพื้นที่ หรือ ห้องเรียนแบบผสม (Blended Learning) ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแม้ว่าเป็นการเรียนแบบออนไลน์ก็ตาม ระบบเครือข่ายของคุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือยัง

ร่วม webinar กับเราในวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบ New Normal
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
กำหนดการ Webinar:
10:00 – 11:30 11:30 Trend ของระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไปหลัง Covid-19
– การเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
– การมีระบบเครือข่าย และระบบ infrastructure ที่รองรับ online learning
ไปพร้อมๆกับการเรียนแบบ classroom learning
– Aruba UXI ตอบโจทย์อย่างไร?
– Case Study ที่น่าสนใจมากมาย
11:30 – 11:45 Q&A session
11:45 – 12:00 Feedback Form

ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และทีมงานจาก LannaCom
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 300 คน
ภาษา: ไทย

Hybrid Learning วิวัฒนาการระบบเครือข่ายภายใต้การศึกษาแบบนิวนอร์มอล
ภายใต้สภาวะ COVID-19 ทำให้ภาคการศึกษาต้องปรับตัวขนานใหญ่เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ ระบบเครือข่ายเช่นเดียวกัน ต้องพร้อมสนับสนุนการเรียนแบบใหม่ให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางไกล การลดปริมาณความหนาแน่นของผู้เรียนต่อพื้นที่ หรือ ห้องเรียนแบบผสม (Blended Learning) ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแม้ว่าเป็นการเรียนแบบออนไลน์ก็ตาม ระบบเครือข่ายของคุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือยัง?

  • รูปแบบการเรียนใหม่ๆ ภายใต้สภาวะนิวนอร์มอล (Blended Hybrid Learning)
  • การเตรียมเครือข่าย และระบบ infrastructure ให้พร้อม
  • รู้จักกับระบบอัตโนมัติภายใต้ Zigbee หรือ Bluetooth ของ Aruba UXI
  • การมีเครื่องมือสำหรับประเมินในเรื่องของ User Experience ต่อการใช้งาน Wi-Fi ในการรองรับการใช้งานจากคนจำนวนมากๆ
  • ความเสถียร ความฉลาด(AI) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังแก้ปัญหาได้รวดเร็ว รู้ได้ล่วงหน้าถึงปัญหาที่จะเกิด อีกทั้งยังมีระบบในการทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ Interactive ไม่สะดุด

มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมระบบ Infrastructure สำหรับการทำ Hybrid Learning ด้วยกัน โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ LannaCom ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!!ที่ https://event.lanna.co.th/event/aruba โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …