Black Hat Asia 2023

7 เหตุผล ทำไมต้องมีระบบ Governance & Compliance Manager

แม้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดการความเสี่ยงจะมีบทบาทมากขึ้นทั้งในกระบวนการทางธุรกิจและการตัดสินใจขององค์กร แต่ข้อมูลด้านความเสี่ยงภายในหน่วยงานกลับมีความจำกัดในการจัดการและการใช้งานร่วมกัน ก่อให้เกิดปัญหาการฉ้อโกงและความล้มเหลวในการบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดต่างๆ บทความนี้ SAS Software (Thailand) ได้ออกมาอธิบายถึง 7 เหตุผลว่าทำไมองค์กรต้องมีระบบ Governance & Compliance Manager เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น

1. บริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการได้ดียิ่งขึ้น

Governance & Compliance Manager ช่วยให้องค์กรสามารถเห็นภาพรวมของความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ (Operational Risks) และช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจในการบังคับใช้ข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ ส่งผลให้สามารถระบุปัญหาและจัดการความเสี่ยงเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนการตัดสินใจ

Governance & Compliance Manager ช่วยให้องค์กรเข้าใจความเสี่ยงครอบคลุมทุกมุมมองแบบ 360 องศา ทั้งในเรื่องของ Compliance, Risk Exposure และ Obligation รวมไปถึงช่วยแสดงภาพการเชื่อมโยงกันระหว่างการกำกับดูแล ข้อบังคับใช้ต่างๆ ตัวชี้วัดความเสี่ยง และ KPI ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้ดียิ่งขึ้น

3. ยกระดับการประเมินให้ดียิ่งขึ้น

Control Frameworks เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการประเมินให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลที่บันทึกในระบบจากการทำงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารความเสี่ยงสายธุรกิจ และผู้ดูแลกระบวนการเชิงธุรกิจ สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงโปรไฟล์ความเสี่ยง ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้นได้

4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้วยการผสานการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ดูแลด้านความเสี่ยง ผู้ดูแลด้านกฏหมายและข้อบังคับ และผู้ตรวจประเมิน จะช่วยลดโอกาสเกิดความซ้ำซ้อนของกระบวนการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจ

5. บริหารจัดการ Policy Lifecycle (วัฏจักรการสร้างนโยบาย)

Governance & Compliance Manager มี Workflow สำหรับสนับสนุน Policy Lifecycle แบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้าง การสื่อสาร การนำไปใช้ การเฝ้าระวัง การอัปเดต ไปจนถึงการยกเลิกใช้นโยบาย ผู้ดูแลด้านกฎหมายและข้อบังคับสามารถจัดการนโยบายให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลและข้อบังคับต่างๆ จากภายนอกได้

6. จัดการเหตุไม่พึงประสงค์และแผนการรับมือ

Governance & Compliance Manager ช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจพบความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการอุบัติใหม่ และสามารถติดตามหาสาเหตุของความเสี่ยงเหล่านั้น ช่วยให้องค์กรสามารถนิยามและวางแผนรับมือกับเหตุไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

7. วางแผนและการจัดการการตรวจประเมิน (Audit)

ช่วยให้การวางแผนตรวจประเมินและการบริหารจัดการด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในแต่ละรอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงวางแผนการดำเนินการที่พึงกระทำต่อหลักฐานที่ตรวจพบได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ทำให้มั่นใจว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกจะถูกติดตามและตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง

รู้จัก SAS® Governance and Compliance Manager

SAS® Governance and Compliance Manager เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและกลยุทธ์แบบบูรณาการ ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินขององค์กร ตั้งแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือและการตลาด (Credit & Market) ไปจนถึงความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ (Operational Risks) โดยสามารถเชื่อมโยงกระบวนการด้านความเสี่ยง มาตรการควบคุม เหตุไม่พึงประสงค์ และนโยบายเข้าด้วยกัน ช่วยให้องค์กรมีการกำกับดูแล (Governance) ที่ดียิ่งขึ้น และทำให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมาย

คุณสมบัติเด่นของ SAS® Governance and Compliance Manager คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกและเป็นระบบ รวมไปถึงการพัฒนาแผนรับมือความเสี่ยงเพื่อจัดการและติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ยกระดับขีดความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงขององค์กร ทั้งยังช่วยตรวจจับและป้องกันการละเมิดข้อบังคับและนโยบายขององค์กรได้อีกด้วย ช่วยให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจนั้นอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น สอดคล้องตามกฏหมายและข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAS® Governance and Compliance Manager ดาวน์โหลดเอกสาร “สร้างความเชื่อมั่นในการใช้นโยบายและการจัดการความเสี่ยงด้วยการเชื่อมโยงองค์กรของคุณไ้ว้ด้วยกัน” ได้ด้านล่าง


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

องค์กรของคุณควบคุมค่าใช้จ่ายคลาวด์แล้วหรือยัง เริ่มต้นวันนี้ด้วยเครื่องมือ FinOps จาก VMware Aria

รายจ่ายเป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรับทุกองค์กร และมักเป็นคำถามสำคัญในทุกการประชุมจากเหล่าผู้บริหารว่าวันนี้ทีมของคุณจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด เหมาะสมแล้วหรือไม่ คุ้มค่าหรือยัง อย่างไรก็ดีองค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมักยากที่จะตอบคำถามนี้ได้ โดยเฉพาะการใช้งาน Multi-cloud ที่มีความซับซ้อนสูง เพราะคลาวด์ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายขององค์กรให้ติดตามได้ยาก จึงนำไปสู่แนวคิดใหม่ของหน้าที่ที่เรียกว่า FinOpsในบทความนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับหน้าที่ของ FinOps และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับหากมีการจัดการต้นทุนของคลาวด์ที่ดี อนึ่ง …

NVIDIA ประกาศระบบใหม่สำหรับ Accelerated Quantum-Classical Computing

NVIDIA และ Quantum Machines เปิดตัว DGX Quantum ซึ่งเป็นระบบแรกที่จับคู่ GPU และ Quantum Computing โดยใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CUDA Quantum …