Breaking News

มาตรฐาน Z-Wave เพิ่มข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ Smart Home ในการรับรอง Z-Wave Certified IoT Device

เมื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เริ่มกลายเป็นประเด็นที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ Z-Wave Alliance จึงประกาศให้ทุกอุปกรณ์ที่จะมารับรองกับการเชื่อมต่อ Z-Wave ต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยด้วย

Read More »