Tag Archives: watchguard secure wi-fi

ทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจ SMB เป็นเรื่องง่ายด้วย 3 โซลูชันหลักจาก WatchGuard

โลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค Digital Economy องค์กรทุกระดับรวมไปถึงธุรกิจ SMB ต่างต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความเร็วในการนำบริการใหม่ออกสู่ตลาด และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ทำให้ธุรกิจ SMB ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มาพร้อมกับการนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น Internet of Things และระบบ Cloud เข้ามาใช้

Read More »