Tag Archives: virtual switch

Open vSwitch ย้ายเข้าไปเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ Linux Foundation Project แล้ว

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวไปแล้วว่า OpenSwitch ได้ย้ายเข้าไปเป็นโครงการของ Linux Foundation Project คราวนี้ Open vSwitch เองก็ได้ย้ายเข้าไปเป็นโครงการ Open Source ภายใต้ Linux Foundation Project ด้วยแล้วเช่นกัน

Read More »