Tag Archives: tripwire log center

เปรียบเทียบข้อต่อข้อ Tripwire ตอบโจทย์ GDPR อย่างไร

General Data Protection Regulation (GDPR) เป็นกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ออกมาเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลของประชาชนในกลุ่มประเทศดังกล่าว ในขณะที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 (PDPA) ของไทยที่กำลังจะประกาศใช้ในปีหน้าก็มีเนื้อหาส่วนใหญ่ล้อมาจาก GDPR เช่นกัน บทความนี้จะแสดงให้เห็นว่า โซลูชันของ Tripwire ได้แก่ Tripwire Enterprise, IP360 และ Log Center สามารถตอบโจทย์กฏหมายเหล่านี้ได้อย่างไร

Read More »