Tripwire

5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ File Integrity Monitoring

File Integrity Monitoring (FIM) เป็นกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเฝ้าระวังและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ IT พร้อมแจ้งเตือนและสนับสนุนผู้ดูแลระบบในการจัดการกับเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ แม้ FIM จะดูเป็นโซลูชันที่เข้าใจได้ง่าย แต่ก็ยังมีหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้งาน FIM ซึ่งสามารถสรุปได้ 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

Read More »

เปรียบเทียบข้อต่อข้อ Tripwire ตอบโจทย์ GDPR อย่างไร

General Data Protection Regulation (GDPR) เป็นกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ออกมาเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลของประชาชนในกลุ่มประเทศดังกล่าว ในขณะที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 (PDPA) ของไทยที่กำลังจะประกาศใช้ในปีหน้าก็มีเนื้อหาส่วนใหญ่ล้อมาจาก GDPR เช่นกัน บทความนี้จะแสดงให้เห็นว่า โซลูชันของ Tripwire ได้แก่ Tripwire Enterprise, IP360 และ Log Center สามารถตอบโจทย์กฏหมายเหล่านี้ได้อย่างไร

Read More »

ทำไม “Integrity” จึงเป็นหัวใจสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แม้ว่าความถูกต้องของข้อมูลหรือ “Integrity” จะเป็นแนวคิดพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาอย่างยาวนาน แต่ความหมายและการนำไปใช้กลับเป็นไปอย่างจำกัด บทความนี้จะมาทบทวนถึงแนวคิดเรื่อง “Integriey” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวางกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในยุคที่มีเครือข่ายเชื่อมต่อถึงกันไปทั่วโลก ข้อมูลถูกส่งกระจัดกระจายไปทั่วทั้งบนอุปกรณ์ปลายทาง Data Center และระบบ Cloud

Read More »