Tag Archives: telcotech

[PR] ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เปิดตัวโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ ผลักดันไทยศูนย์กลางการสื่อสารภูมิภาคอาเซียน พร้อมเป็นประตูเชื่อมโยงการสื่อสารทั่วโลก

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จับมือพันธมิตรบริษัทโทรคมนาคมระดับชาติของมาเลเซียและ กัมพูชา ร่วมเปิดตัวโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตร ตั้งเป้าผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของภูมิภาค พร้อมเป็นประตูเชื่อมต่อสื่อสารทั่วโลก ช่วยกระตุ้นการขยายตัวด้านการสื่อสาร การค้า การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค ภายใต้งบลงทุนรวมกว่า 2 พันล้านบาท

Read More »