Tag Archives: siemens mendix

Siemens แต่งตั้ง TBN Software เป็นตัวแทนจำหน่าย Mendix ผลักดันการใช้ Low-Code Platform ในภาคธุรกิจองค์กรไทยให้เติบโต

เมื่อโจทย์สำคัญหนึ่งในการทำ Digital Transformation นั้นคือการที่ภาคธุรกิจองค์กรจะต้องสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลขึ้นมาตอบโจทย์ของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในความเป็นจริงแล้วการหา Software Developer ที่มีคุณภาพนั้นถือเป็นเรื่องที่ยาก และการจ้าง Software House ภายนอกให้ทำงานให้นั้นก็ยังไม่มีความคล่องตัวที่เพียงพอ การเลือกใช้ Low-Code Platform ในการพัฒนา Business Application ขึ้นมาเองจึงเริ่มกลายเป็นทางเลือกที่ธุรกิจองค์กรทั่วโลกพิจารณาใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆ ในบทความนี้เราจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับโซลูชัน Low-Code Platform จาก Mendix ที่มีธุรกิจองค์กรทั่วโลกใช้งานแล้วกว่า 4,000 แห่ง และทำให้การพัฒนา Application มีความรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม 6-10 เท่า โดยไม่ต้องอาศัย Software Developer จำนวนมากอีกต่อไป แต่พนักงานในแผนกต่างๆ เองก็สามารถทำการพัฒนา Application เบื้องต้นที่ตนเองต้องการขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องลงมือเขียนโปรแกรมเอง

Read More »