Tag Archives: servicenow Agent Client Collector

ServiceNow ออก Agent Client Collector ช่วยเก็บข้อมูลและตอบโจทย์การปฏิบัติงานอย่างอัตโนมัติ

Agent Client Collector เป็นโซลูชันใหม่จาก ServiceNow ที่จะช่วยบูรณาการข้อมูลให้ใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์มของตน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้องค์กรปฏิบัติงานได้อย่างอัตโนมัติ

Read More »