Tag Archives: pure storage nvme ready

NVMe: อนาคตของเทคโนโลยี All-Flash Storage สำหรับองค์กร

หลังจากที่กระแสของ All-flash Storage นั้นได้กลายมาเป็นทางเลือกหลักในการลงทุนระบบ SAN Storage ภายในองค์กรต่างๆ ไปแล้ว ทั้งด้วยข้อดีในแง่ของประสิทธิภาพ, ความคุ้มค่า และการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยี All-flash Storage ในปัจจุบันเองนั้นก็เริ่มพบกับคอขวดทางด้านประสิทธิภาพกันมากขึ้น และ NVMe นั้นก็คือ Protocol ที่จะมาเป็นคำตอบของการแก้ไขปัญหาคอขวดที่เกิดขึันนี้ในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเอง

Read More »