Breaking News

เริ่มแล้ว! พบมัลแวร์เริ่มใช้งานช่องโหว่ Zero Day ของ Windows Task Scheduler

ESET ผู้ให้บริการด้านโซลูชันความมั่นคงปลอดภัย Endpoint ได้พบมัลแวร์ที่ใช้ช่องโหว่ Zero Day ของ Windows Task Scheduler แล้ว โดยคาดว่าจะเป็นการโจมตีจากกลุ่มก่อการร้ายนามว่า ‘PowerPool’ (ชอบใช้เครื่องมือที่เขียนใน PowerShell) ซึ่งในเบื้องต้นจากการสำรวจผู้ร้ายได้มุ่งเป้าไปที่ GoogleUpdate.exe

Read More »