Tag Archives: policy-based routing

Role-based Routing เมื่อการควบคุมเส้นทางของทราฟฟิกสามารถเกิดขึ้นได้ระดับผู้ใช้งานบน Aruba SD-Branch

เมื่อการใช้งาน SD-WAN และ SD-Branch เริ่มกลายเป็นที่แพร่หลาย ธุรกิจองค์กรก็เริ่มต้องการควบคุมเส้นทางการรับส่งข้อมูลในแต่ละสาขาสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคนให้แตกต่างกันได้ เพื่อเหตุผลทางด้านประสิทธิภาพการทำงาน, การควบคุมคุณภาพของเครือข่าย, การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย และโจทย์นี้ก็สามารถตอบได้ด้วยความสามารถ Role-based Routing บน Aruba SD-Branch

Read More »