Breaking News

Azure Machine Learning รองรับ NVIDIA RAPIDS ได้แล้ว

Azure ประกาศว่าบริการ Machine Learning (ML) ของตนสามารถรองรับซอฟต์แวร์ที่ชื่อ ‘RAPIDS’ ซึ่งช่วยเร่งการประมวลผลการทำ ML Pipeline ด้วย NVIDIA Gpu ได้แล้ว

Read More »