Tag Archives: NSE Training Institute

[Guest Post] ฟอร์ติเน็ตขยายเวลาหลักสูตรอบรมความปลอดภัยไซเบอร์ NSE Cybersecurity Training ด้วยตนเองฟรี!!!

เพื่อช่วยลดช่องว่างทักษะและสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่เป็นที่ต้องการในธุรกิจอย่างมาก ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมอันครบถ้วน ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ด้วยตนเอง จัดสรรเวลาเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »