Tag Archives: mwa

[Video] การประปานครหลวง กับการใช้เทคโนโลยีเสริมศักยภาพการให้บริการประปาตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล การบริการประชาชนจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนั้นก็ต้องปรับตัวตาม เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการและสาธารณูปโภคพื้นฐานได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และมั่นคงปลอดภัย การประปานครหลวงเองก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะช่วยให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคสำคัญอย่างน้ำประปาที่สะอาดได้อย่างทั่วถึง โดยในคลิปนี้ คุณธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการประปานครหลวง (เทคโนโลยีดิจิทัล) ก็ได้ออกมาเผยถึงวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้สู่การให้บริการประชาชนได้ด้วยประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Read More »