Breaking News

5 เหตุผลสำคัญ ทำไมควรปกป้องข้อมูลระดับ Mission Critical ด้วย Zero Data Loss Recovery Appliance จาก Oracle

เป็นที่ทราบกันดีว่า Oracle Database ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในแอพพลิเคชันระดับ Mission Critical ขององค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ห้างร้าน รวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อปกป้องข้อมูลให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา องค์กรเหล่านี้จึงต้องมีโซลูชันสำหรับสำรองและกู้คืนข้อมูลประสิทธิภาพสูง ที่พร้อมทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย

Read More »