Breaking News

Tag Archives: microsoft azure backup service

Azure เปิดทดลอง Backup Explorer

สำหรับผู้ดูแลระบบ Backup บน Azure วันนี้ได้มีการประกาศเปิดทดลองความสามารถ Backup Explorer เพื่อให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพรวมของ Resource ที่สำรองข้อมูลเอาไว้ได้ง่ายขึ้น

Read More »

Azure Backup สำหรับ SQL Server บน VM เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งานแล้ว

Azure ได้ประกาศให้ความสามารถ Backup ของตนกับ SQL Server VM เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งานแล้ว โดยจะช่วยผู้ใช้ตัดขั้นตอนยุ่งยากที่ต้องบริหารจัดการการ Backup แบบเก่าๆ รวมถึงยังสามารถติดตามและจัดการ Backup ได้จากศูนย์กลาง

Read More »

Azure Backup Service สามารถเข้าถึง Storage Account ผ่าน Storage Firewall ได้แล้ว

ก่อนหน้านี้ Azure ได้ประกาศรองรับการตั้งค่า Firewall Storage ให้สามารถเลือกการเข้าถึงของ Service ใน Virtual Network ไปยัง Storage Account ได้ ซึ่งวันนี้ Azure ได้เพิ่มความสามารถของ Firewall ให้ปล่อยบริการ Backup ของตนให้เข้าถึง Storage Account ได้ด้วย

Read More »