Breaking News

Tag Archives: microsoft Automated Machine Learning UI

Microsoft ออกเครื่องมือใช้งาน Machine Learning ด้วยการลากวาง

Microsoft ได้ออกเครื่องมือเพื่อช่วยให้สามารถสัมผัสกับการใช้งาน Machine Learning ได้เพียงแค่การลากวาง โดยการสนับสนุนการใช้งาน Machine Learning ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อซึ่งรองรับตั้งแต่ผู้ใช้งานหน้าใหม่ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น

Read More »