Tag Archives: managed postgresql services

ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ Database ของธุรกิจ ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ Fully Managed PostgreSQL Services จาก TN Incorporation

การลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ IT ถือเป็นความสำคัญเร่งด่วนที่ทุกธุรกิจองค์กรต้องเผชิญท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอย่างในปัจจุบัน ทำให้โครงการด้านการลงทุนเปลี่ยนระบบ IT Infrastructure เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบในระยะยาวถือเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมจากทั้งผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารงานด้าน IT  เป็นอย่างมากในปัจจุบัน

Read More »