Breaking News

SoftBank, Facebook, Amazon, NTT จับมือ เดินเคเบิลใต้น้ำเร็ว 60Tbps เชื่อมสหรัฐ-เอเชีย

SoftBank, Facebook, Amazon, NTT Communications และ PCCW Global ได้ลงนามความร่วมมือในการเดินเคเบิลใต้น้ำข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นระยะทางถึง 14,000 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็ว 60Tbps ภายใต้ชื่อโครงการ JUPITER

Read More »