Breaking News

Tag Archives: it trends 2020

[Guest Post] ซิสโก้เผยเทรนด์เทคโนโลยีสำหรับปี 2563 และอนาคต

ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใช้งานสมาร์ทโฟนจนเป็นที่แพร่หลายทั่วโลก เทคโนโลยี AI ที่แทรกซึมเข้าสู่องค์กรธุรกิจ และการใช้งานภายในบ้าน รวมถึงการใช้คลาวด์ แอพ และโซเชียลมีเดียที่พบเห็นได้ทั่วไป แล้วแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าล่ะจะเป็นอย่างไร?

Read More »