Tag Archives: Impact Challenge

[Guest Post] Google เปิดตัวโครงการ Google.org Impact Challenge for Women and Girls พันธสัญญาที่ Google มีต่อสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลก

Google เปิดตัวโครงการ Google.org Impact Challenge for Women and Girls ที่เป็นพันธสัญญาที่มีต่อสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลก  ซึ่งหากบรรดาสตรีและเด็กผู้หญิงมีหนทางและโอกาสที่จะแปรศักยภาพของตัวเองให้เป็นพลังได้ วิถีชีวิตของพวกเธอก็จะเปลี่ยนแปลงตาม และส่งผลให้ชุมชนโดยรวมมีความแข็งแกร่งขึ้น แต่ในขณะที่ Google กำลังผลักดันช่วยเหลือสตรีและเด็กผู้หญิงให้ก้าวขึ้นมามีบทบาททั่วโลก การดำเนินการดังกล่าวยังไม่มั่นคงหรือเสร็จสมบูรณ์ดี มิหนำซ้ำยังได้รับผลกระทบจากโรคระบาดร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน

Read More »