Breaking News

Tag Archives: huawei smartwi-fi

ISP จีนเริ่มใช้ Cloud Wi-Fi Management บริหารจัดการ Wi-Fi ตามอาคารบ้านเรือนจากศูนย์กลาง

China Telecom Guangdong เริ่มต้นใช้ระบบ Cloud Wi-Fi Management เพื่อบริหารจัดการการใช้งาน Wi-Fi ตามอาคารบ้านเรือน เพื่อให้สัญญาณ Wi-Fi เลือกใช้ Channel และกำลังส่งที่เหมาะสมที่สุด รองรับ Coverage Area และ Throughput ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งาน

Read More »