Tag Archives: g-able container management

เริ่มต้นวางระบบ Kubernetes สำหรับใช้งานในระดับองค์กร ด้วยบริการ G-Able Container Management Package

เทคโนโลยีอย่าง Container และ Kubernetes นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของธุรกิจองค์กรไปแล้ว เพื่อรองรับทั้งระบบ Cloud-Native Application, Container Application, CI/CD และการก้าวสู่ภาพของ Hybrid Multi-Cloud อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีด้านนี้ยังคงมีความซับซ้อนที่ค่อนข้างสูง ด้วยองค์ประกอบภายในระบบที่หลากหลาย และการออกแบบสถาปัตยกรรมการทำงานซึ่งยังถือว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่และต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ด้วยเหตุนี้ G-Able จึงต้องการช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถเริ่มต้นใช้งาน Container และ Kubernetes ได้ด้วยแนวทางการวางระบบที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ต่อการใช้งานในระดับธุรกิจองค์กรได้ ด้วยการเปิดตัวบริการ G-Able Container Management Package ซึ่งเป็นบริการ (Service) ที่นำ Red Hat OpenShift มาต่อยอดเป็นแพ็คเกจสำเร็จรูป ให้ธุรกิจเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย

Read More »