Breaking News

Tag Archives: enterprise wireless lan

4 สถาปัตยกรรมการบริหารจัดการระบบ Wi-Fi สำหรับองค์กร ที่ผู้ดูแลระบบทุกคนควรรู้จัก

การบริหารจัดการระบบ Wi-Fi ภายในองค์กรถือเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของผู้ดูแลระบบในทุกวันนี้ เนื่องจาก Wi-Fi ได้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักขององค์กรไปโดยปริยาย ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ก็มีความหลากหลายยิ่งขึ้น และปัญหาในการใช้งานระบบ Wi-Fi ก็ยิ่งทวีความหลากหลายมากขึ้น โจทย์ในการดูแลรักษาระบบ Wi-Fi ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลาจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของระบบเครือข่ายระดับองค์กร

Read More »