Breaking News

FBI แจ้งเตือนหน่วยงานรัฐและ e-Commerce ระวังการโจมตี e-Skimming (Magecart)

FBI ออกประกาศเตือนหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ e-Commerce ถึงการโจมตีแบบ e-Skimming หรือที่รู้จักกันในนาม Web Skimming/Magecart ซึ่งช่วยให้แฮ็กเกอร์สามารถขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและบัตรเครดิตขณะทำการชำระเงินออนไลน์ได้ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับการหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อ

Read More »