Tag Archives: e-cop

สรุปงานสัมมนา Baycoms Cybersecurity Day 2021: Evaluate Your Cybersecurity Resiliency Strategy

Bay Computing ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดัง จัดงานสัมมนา Baycoms Cybersecurity Day 2021 ภายใต้ธีม Evaluate Your Cybersecurity Resiliency Strategy เพื่ออัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามล่าสุด รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติ มาตรการควบคุม และกรอบการทำงานที่จะช่วยให้องค์กรสร้าง Cybersecurity Resiliency ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำโซลูชันจากบริษัทด้านความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

Read More »

สรุปงานสัมมนา Age of Data Privacy, Trust & Security โดย Bay Computing

Bay Computing ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดัง จัดงานสัมมนา Bay Cybersecurity Day 2019 ภายใต้ธีม Age of Data Privacy, Trust & Security เพื่ออัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยล่าสุด รวมไปถึงเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องข้อมูลได้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

Read More »